De Quotensellschop

Wat so´n düchdigen Politiker is, de mutt ok höllsch oppaßen dat de Quoten stimm´, dat de ok jonich wieder afsacken as 51%, allerhööchst 50%. Dat heet åver ok, dat all´ns wat doröver liggt "Luxus" bedüüdt un "Luxus" bruukt wi uns hüüt nich leisten, kost blots övermååtig Knööf un Düchtigkeit.

Un mit Stüern warrt jå all´ns betåhlt un stüert, as dat Woort dat al seggt. Verglieken kann een dat heel eenfach mit´n groot ool Schipp, wat al bannig vael Löcker hett, groten un lütten. 51% vun de Löcker mööt stoppt warrn, sünst geiht all´ns ünner. Un nu geiht dat Spåren jå los; toeerst warrn de lütten Löcker stoppt. Dat hölpt nich grååd vael, åver för 51% kunn dat jüßt lang´n, denn geihst an de groten Löcker ´ran, kannst licht över Boord spöölt warrn !

Dat giff nu ok en anner Mööglichkeit, dat möör Schipp "leichtern". All´ns wat Ballast is: Gold, Geld, Müll, Kranke, ole Lüüd usw. över Boord smieten ! Dorüm warrn ok so vael Schull´n mååkt, glööf ik, denn Schull´n sünd jå "Minusgeld", åver ik weet nich, wat de Raegel (- x - = +) hier ok bi de´n Finanz-Ballast hölpen deiht ? Åver, de Arbeitslosen hebbt sik as Ballast jå lang bewaehrt. Ok al vör 70 Johrn un ok hier tellt de "Luxusquote" jå bet to 49%. Un wenn wi nu mål all´ns tohoop tell´n: Arbeitslosen, ÅBM-Lüüd, Umschööler, 610 DM-Lüüd, Fröhrentner, usw. sodenn sünd wi hüüt woll ok nich mehr wiet dorvun af !

Liekers wi uns nå Moses sien teihn Orders, en Hupen vun Artikeln un Bargen vun Påragråphen richden mööt. Vun mi as lüttje "Lock" warrt all´ns vull verlangt, baeter noch 150%. Bi de groten "Löcker" kann een sik al Quoten leisten, un wenn en Politiker mål mogelt, sodenn warrt he mit Rente strååft un kann nu vull sien Opsichtsrååt meistern !

Kiek dorto ok mål de "10 Orders"

Wat nu ut Europå warrt ? Ik weet nich recht, vellicht ok blots so´n 51% Quoten-Europå ? Åver wo schall dat lopen, wenn nu de "Euro" kümmt: De Stüern, de all´ns stüern, de müßen denn doch ok foorts övereen stimm´ un nich eerst in fief oder teihn Johrn ! Wi kunn´ jå ok eerstmål so´n Euroverbinnung måken, mienwaegen so´n "Transrapid" vun Påris nå Wårschau. Dat överstiggt åver glieks de Euroquote un de Franzoos wörr jå ok foorts mit sien "Teegeevee" de glieke Verbinnung för´n halven Pries måken, ok noch mit Wißheit för de Düchtigkeit opto. Åver hool stopp mål, ik glööf meist bi disse Technik, dor giff dat in uns´ Europå noch richdige "Grenzen", kiek ok mål nå Jütland !

As nu Karkendag in Leipzig weer, sprook dorto ok uns´ Bundesbåås Herzog. He meen ok, wat de Medien: Dåågblatt, Rådio, Televischen, usw. sik nich blots vun´e Quoten drieven låten schull´n. Un dor keem ik so in´t Gruuveln: Toeerst brenn´ dor doch körtens en Kark in Lübeck so gruulich af, fein "dekoreert" mit Teken, mit de uns denn jå ok de helen Medien egåålweg bedråpen mååkt hebbt. Dat duer denn nich lang, dor worr ok hier in Husum in so´n lütt Kark Füer leggt. Wedder heel grote Bedråpenheit, egåålweg in´e hele Provinz-Presse.

Wenn nu de Quotendruck nich dor weer, sodenn kunn vellicht ok mål´n Reporter in´t Gruuveln kååm´. In Lübeck harr en lütt Paster sik op sien Karkenrecht beropen, un dwars to de Stååtsgewalt påår Asylanten ünnerbröcht. Nu stell di blots mål vör, wenn dat School mååkt harr ! As Schülligen hett man jå ok glieks welk funn´ un fein verståken un dat mååkt mi nu bedråpen.

Dat Karkenrecht is wedder in´e Reeg un de´n Rest betåhlt de Versaekerung, kann jå ok waen de Tofall spaelt wunnerlich, åver wolicht warrt een as Opfer schüllig mååkt ! Nich blots bi´n Football ! Un wenn dat nich de Quoten drifft, so markt bi uns keen "Swien" wat dorvun, oder glööf eenfach, - - - wat du glöven schallst.

Peter Kollund, "ole Smaed" Swesing-Båhnhoff, 1997 - 2010 in Europlatt

t´rügg in de Stöövkist

PS. Nu is dat jå ok in disse Medienfloot vun Presse, TV un Internett nich eenfach to verståhn, wenn een Reform de anner Reform jåågt un doch keen Lösung kümmt, also de "Sonennten" utnåhm. Åver, wenn Een mål twüschen de Reegen pliert, sodennig fallt mi op, wat wi dat fåken blots mit "Sonennten" to dohn hebbt. Sonennte "Bänker" sünd fåken Finanzjongleure, sonennte "Politiker" sünd fåken Lobbyisten or låten sik vun jem stüüern. usw. sonennte "Demokraten" usw. sonennte "Christen" usw. Also sünd wi doch al lang en "sonennte" Sellschop, en Quotensellschop.

Kiek ok mål de "Sündfloot"

oder kiek di mål in´e "Karkenwelt" üm, to´n Bispill EKD

http://www.ekd.de/gauben/