Element Füür   Mars

vun 21. 03.

de wåågmöödige

WIDDER

bet 20. 04.

Dingsdag

As Steernteken is he "Macho" op un dål. Keen Wunner: Sien Båås is de füürige Mars, nå klåår, ok för Widderfruuns. De Widder hett Kurååsch, segg ik di! De Widder is dat eerste vun de twölf Steerntekens. Mit em fangt de Deertenkrink in´t Vörjohr an, dat´s wat Nee´s, heel un deel un sowat drifft em an. Jümmerto mutt he en Plåån hebb´n un he kann all´ns dörsetten - - meent he - - ok se. Muusenstill to Huus ´rümsitten is nich sien Åårt - - he mutt nå buten. De Widder bruukt wat to dohn, he överleggt nich lang un is fix bi de Hand. So´n Widder hett sien eegen Kopp un is vun sien Plåån slecht aftobring´n. Wat em Spååß mååkt, för dat sett he sik mit sien Füür in, åver wenn em wat dwars löppt, warrt he licht füünsch, denn wåhr di - - kann waen dat knallt or dor geiht wat twei!

Version op Hoog

lütt Anmarkung