Element Eer   Venus

vun 21. 04.

de leefvulle

STIER

bet 20. 05.

Friegdag

De Stier itt geern un goot un dat sleiht an. All´ns wat schöön is, dat mag de Stier lieden: Blööm, Musik, Biller ok Deerns, båvento Möbels, Autos or so´n nee iPhone - - nå, un Gold un Geld sowieso. "Wat bringt mi dat?" De Snack paßt to em, ok to ehr, denn se denken jå praktisch. Dat hett mit de leeve Venus to dohn, de to dat Steernteken tohöört. Se mååkt em leefvull, fuul un vergnöögt, freedvull, liedsåm un saeker. Saekerheit steiht bi´n Stier båvenan. Dat he´n schöön groten Gåån hett, is em wichtig, wieldat sien Teken eerverbunn´ is, wietleftig verreisen is nix för em or ehr, to Huus is dat Best. De Stier is jümmers liekto un mååt sik dat geern moie. De Stier hett Knööv, Moot un Utduur, he will wat op´ Been stelln, wat buun or so. He is scharp op´t Sammeln vun Såken, keen Flohmarkt is vör em saeker, dor is he åver ok se in ehr Element.

Version op Hoog

lütt Anmarkung