Element Water   Måån

vun 22. 06.

de geföhlvulle

KNIEPER

bet 22. 07.

Mååndag

De Sünn steiht to düsse Tiet an´ hööchsten, man de Måån, de düt Teken regeert, mååkt de´n Knieper luunsch un wesselhaftig, meistto as Ebb un Floot. Un so laevt se jå ok in´e Natur, bi Floot sünd se in Wåter to Huus un bi Ebb an Land un Lucht. Dat hett ok woll baeten affarvt op dat Steernteken, denn de Knieper is nienich bestännig - - een kunn meist seggn, so as dat Waeder. He bruukt Biesternis, Saekerheit un vael Geföhl un eerst recht se. De Knieper is meist´n goden Schauspaeler, he geiht nienich liekto op een, he warrt jå ok Dwarslöper nöömt, un to Saekerheit sleppt he as Eensiedler geern sien Panzerhuus jümmers mit sik. He hett dat geern, wat he bruukt warrt - - un se ok. Angriepen deiht de Knieper selten, fastholln al ehr´ , he mååkt sien Nååm Ehr, åver se ok. Een kann licht op em inwarken, wenn he nich to Huus is - - åver is se to Huus, is se bannig övertüügt vun sik un lett sik nich geern wat seggn.

Version op Hoog

lütt Anmarkung