Element Water   Neptun

vun 20. 02.

de fiensinnigen

FISCH

bet 20. 03.

Dunnersdag

De Fisch hebbt dusend Snuten - - as Minschen meen ik, jüßtso as Steernteken. Fisch giff´t bi´t Theåter, bi´n Film, bi´t Feernsehn, överall wonaem Schauspaelers bruukt warrn. Fisch wüllt Afwesseln,ünner Wåter un båvenop ok. Ünner Wåter, dat meent Brammi or Drogen. Un båven, mag waen as Muskant or as Måler. De Båås vun´e Fisch is Neptun, de Gott vun´e grote See. Een kann em slecht taxeern, in jichtenseen Droomwelt föhlt he sik baeter to Huus, as in´t wåhrhafdige Laeven, un se ok. Se köönt ok Geld utgaeven op Düwel kumm ´rut, un in´t Phantaseern sünd´s elkeen Steernteken över, åver vörmåken låten se sik nix. Dat kümmt, wieldat se vun all de annern Steerntekens wat in sik hebbt. De Fisch hebbt en deep Laengen in sik, en Laengen nå Vullenden - - Vullenden vun de´n Deertenkrink.

Version op Hoog

lütt Anmarkung