Lüch op !

Lüch op ! So grööt wi Boßlers uns,
as´t al de Olen daeden,
wenn hitt an kole Winterdååg
in Masch un Geest se straeden !

Dat is en Lust, dat is en Höög,
as wi keen baeter waeten !
Jå, püüstert koolt dat vun´t Haff,
denn mööt wi Boßler sweten !

Denn geiht in´ Snee dör Wisch un Fenn
un över Grööv un Wehl´n,
jå, suust de Boßel över´t Ies,
denn will dor nümms nich faehl´n.

Steiht Arbeitsmann un Buur tohoop,
mi dünkt, dat is dat Recht !
Dat´s freesche un dithmarscher Åårt:
De kennt nich Herr un Knecht.

De gode Bruuk, de ole Sitt,
de uns vermååkt de Olen,
de schall uns alltiet hillig waen,
wüllt hoog in Ehr´n wi holen !

Vun´ Dollårt nå de Haewer ´rop
lååt weihn de Boßlerfåhnen,
to Heimåtleef un Brodersinn
un Troo un Gloov uns måhnen.

Lüch op ! Du Gröötnis frååm un free,
heel Düütschland schall di hören !
Lüch op ! Du frische Freesenwoort,
schaßt wedder tohööcht uns föhren.

Felix Schmeißer, 1926 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Lentmaand

PS. "Lüch op !" heet sovael as "heb´ auf !", nå wat woll, "Proost !"

Wenn du mehr över Boßeln waeten wullt, so kiek mål ´rin bi

www.bv-mildeburg.de/

Boßelvördrag in Europlatt