. . . . Peter Kollund # Swesing - Båhnhoff 6 # 25866 Rosendåhl # de´n 11. 01. 2002 . . . .
 
 

An die Deutsche Post AG
Niederlassung PHILATELIE
Postfach

60281 FRANKFURT am Main

 

Verehrte Dåmen un Herr´n, moin moin.

As Fründ vun Plattdüütsch un feine Breefmarken müch ik Se baeden, doch ok mål´n Breefmark in Platt to måken, oder hool´n Se dat ok so as de OFD, för de Platt keen Kultur is, ik meen fiskålisch ?

Mien Musterbispill kunn jå mål de´n Anfang måken, un denn in jede Johr mienwaegen en anner een; för Natur oder Sport, för de Jugend oder to Wiehnachten. Kunn doch waen, wat wi dormit ok +Punkte bi "Piså" måken !

En gode nee Johr wünscht ut NF mit beste Gröten

Peter Kollund

kiek hierto en lütt Bispill

PS: Ok al Meister Goethe weer dotiet begeistert, as he sien "Reineke Fuchs"
vun Platt in Hoog översetten daeh. Un wenn een mehr över Breefmarken waeten müch,

Düütschland wiest de 
Taehn!

sodenn kiek mål in bi www.deutschepost.de/philatelie

 

 
. . . . Peter Kollund # Swesing - Båhnhoff 6 # 25866 Rosendåhl # de´n 19. 01. 2002 . . . .
 

An de Lannesbåås

Fru Ministerpräsidentin Heide Simonis
Lanneshuus vun Sleswig - Holsteen
Düüsternbrooker Weg 70

24105 K I E L

 

Verehrte Präsidentin, leve Fru Heide Simonis, moin moin.

Nu müch ik mål wedder wat för unse Kultur dohn, un Ehr´n Breef op Platt schrieven, weet åver nich, wat dat ok +Punkte bi "PISA" bringt. Åver Se kunn´ dat ok mål wiedergaeven, to´n Bispill an´e OFD, oder geiht de Huushoolt denn "bååd´n", vun waegen de Perzente ?

Nu is dat jå ok blots wat Lütt´s, wenn ik nu höör, wat de veerte Tunnelröhr ünner de Elv duppelt so düer warrt as de annern dree tosååm !? Doch dat is jå woll ok nich ganz Ehr Rebeet, åver wo süht dat eegens mit dat leidige Themå A20 bi uns in SH ut ? Siet över 12 Johr warrt dor nu al hen- un heröverleggt, wo de nå de´n A1-Anschluß bi Lübeck nu in so´n groten Bågen över Seebarg (B404-Anschluß) un Koolnkarken (A7-Anschluß) nå Glückstadt an´e Elv, un denn över de Elv weg mit´n grote Brügg nå Neddersassen to löppt. Wat mi nu åver so eegenåårtig opfallt, egåål wokeen dat nu wedder un wedder breedpedd in uns´ Dåågblatt oder in´e TV-Medien, wieder as bet to disse groot Brügg warrt nienix vermiddelt. Mi geiht dat woll nu nich alleen so; wat schall eegens de grote Opwand, wenn dor keen nöödige Anschluß wiederföhrt ? Nu is Neddersassen jå ok wedder´n anner Rebeet un ik meen ok, wat BAB mit Bundes-Auto-Båhn översett warrt. Doch dat is jå ok vun Vörgüstern, hüüt mutt een woll al Europå wiet denken, un dat weer denn hier woll so vun Amsterdam bet ´rop nå Tallinn. Un dat leve Geld kümmt hüüt jå ok to´n Deel ut´n groten EG-Pott. Nu segg´n Se mi åver blotsmål, wokeen vun Amsterdam oder Tallinn dorbi an Glückstadt denken deiht ?

  Mit "Angelå" harr ik mi dat noch goot vörstell´n kunnt, åver wenn nu "Edmund" op Berlin tostüert, sodenn warrn doch eerstmål de "Alpen" noch´n Meter höger mååkt ?! Un de nu würklich nöödige Brügg vun Fehmarn nå Skandinåvien to blifft´n Droom un woll ok mien lütt Kulturandrag !

Åver nu mål´n Spååß, kunn´ wi dor nich wat vun´e groot Plaegkaß aftwiegen ? Dor warrt nu meist in jed´een Dörp so´n Åårt "Wellness-Tempel" mit Allgemeentoschuß buut, åver wenn de denn låter in Bedrief gåht, sodenn muß du för dien Oolndeel meist´n Millionär waen, oder wenn dien Ståtus nich langt, warrt de nöödige Topries wedder ut´e Allgemeenkaß håålt ?!

Mit beste Gröten leve Fru Ministerpräsidentin
un ok Ehr Crew nådräglich en gode nee Johr

wünscht Peter Kollund

PS: Wo weer dat mål mit so´n Sonnerbreefmark as Kulturandrag ?

Dotiet as Meister Groth un Reuter noch op´e Welt weern, weer Plattdüütsch noch´n stååtschen Eekboom. Hüüt kümmst di meist as´n lütt Muus vör, wenn dat um plattdüütsche Kultur geiht !

torügg in de´n Micheelimaand