Wenn´t dat op´e Welt doch geef !

Kumm, Jan-Christoph, höör mål to,
wat ik di nu vertell´n doh:
"Güstern keem de Wiehnachtsmann
mit sien Schrievbook bi mi an,
fröög, wat du ok åårtig weerst,
fein op diene Öllern höörst,
wat di mit Christin´ versteihst,
ehr nich argerst un nich sleihst,
wat du ok op´n Radweg föhrst
un bi -Root- keen Strååt paßeerst,
achtern moie in´ Auto sitts,
keene Steens in Ruten smitts,
vör´n Flimmerkist sitts noch lååt,
Football spaelst går op de Strååt !
Jå, nå sowat fröög he mi !
Ik heff denn vertellt vun di,
dat du fein to Hand uns geihst
un di dull op´t Fest al freust.
Håårkleen schreev de Wiehnachtsmann
dat in sien dick Book denn an.
Un denn sae he noch to mi:
Ruprecht kümmt de Dååg vörbi,
gaevt Jan-Christophs Wunschlist mit,
denn hebbt wi all´ns swart op witt. - -
Nu, mien Jung, schütt ut dien Hart,
dat´ all goot un richtig warrt."
Jan-Christoph håål deep Luft un sae:
"Fein wörr´t, wenn ik kriegen daeh:
Peerd un Koh un Schååp un Swien,
kunn ok´n gansen Buernhoff sien !
Deerten heff´k vun Harten geern,
kunn mit jem goot Wiehnacht fiern !
Autobåhn wörr ok nich slecht,
keem ok woll mit Rullschoh t´recht,
Iesenbåhn un Dampmaschien
mag ik woll heel geern lied´n. - -
Wenn´t dorvun een Deel kunn´t waen,
bün ik ok al goot to fraed´n."

Wilhelm Mohr, 1995 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Naewelmaand