De Windfarmen in´e Vereenigte Staten.

So is dat west: En Mannsminsch, so um de Veertig, kümmt in en Bankhuus ´rin un fraagt na´n Kredit vun eenige Million Dollars. Klaar, wat de Baenkers waeten wüllt, wat he mit dat Geld vörhett, un he antert: "Ik will en Windfarm buun." Nu stell di de Gesichter vör, de se maakt hebbt achter´n Traesen. "Wat för´n Farm wüllt Se buun ?" hebbt se nafraagt. "En Windfarm", hett he wedder seggt, "ik will Strom ut Wind maken, un för de Möhlen, de dorto nöödig sünd, bruuk ik de Dollars."

   

Harr he seggt: "Ik will Kaninken tüchten för Australien", mag waesen, se harrn em dat Geld gaeven. Man, en Windfarm to buun, dat kunn´ se nich verstahn. Sowat hett dat betto noch nich gaeven in´e Vereenigte Staten. De Mann kreeg keen Cent vun´e Baenkers, un sühst woll, dor hebbt se sik mal gewaltig irrt. Kannst glöven, wat ehr dat hüüt leed deiht. De Keerl, de´n se dor harrn afblitzen laten, de weer jüßt keen Dööskopp. He weer de Boß vun de Afdeelung "Energie-Forschung" in´t CIA. Dat sünd de Klookschieters, de ehr Naes in de heele Welt ´rinstaekt un ehr Fingers överall mang hebbt. So´n Spioon-Baas lett sik vun de kortsichdigen Baenkers nich bang maken. John Eckland, so heet he, un he dach wieder, so fief bet teihn Johr in´ Vörut. Denn, so sünd sien Informatschoon´, do sünd wi t´recht mit unse Energieaaserie un wi kriegt dat grote Blarrn. John kreeg vun en anner Eck dat Geld tosaam, pacht sik gode Windland vun de´n Farmer Joe Jess, an de´n Altamont-Paß un fangt an Windrööd optobuun. Dat spaeler sik al 1981 af. - - Nu, twee Johr later, staht dor al veerhunnert Möhlen op Joe sien Land un dreihn sik as dull. Fröher geef dat keen Dag, wo de Buur nich schimpt hett över de´n verdreihten Wind, de so aasig över de´n Paß puust, un hüüt warrt he kribbelig, wenn de mal nich weiht.

Joe kann raeken. Fröher harr he vun sien Grasland so bummelig 25 $ op de´n Hektar över. De Oßen, de dor lepen, hebbt nich mehr löhnt. Nu, mit de veerhunnert Möhlen, hett he 50.000 $ vun´t sülvige Flach, un he kann de Oßen liekers lopen laten. De köönt de Masten vun de Windrööd fein bruken to´n Schüern. Dorüm steiht Joe Jess nu faken vör de Döör un jiepert na Wind. He kasseert teihn Prozent vun´e Stromdracht as Pacht.

In ´e Staten geiht de Saak so:

Een hett dat Land, tomehrst Grasland, wo dat düchtig weiht. En Anner kümmt un seggt: "Ik pacht di dat Land af, du kriggst teihn Prozent vun de Stromdracht." Dat is de Ünnernaehmer. Hett he dat Land kraegen, geiht he los un söcht sik Geldlüüd, de vael Stüern to betahln hebbt. Mienwaegen luder Taehndokters oder Afkaten. Hett he nu Föfftig oder Hunnert tosaam, so geiht he na en Möhlenbuer hen un köfft dor sien hunnert Möhlen. Klaar, wat he denn en bannigen Rabatt uthanneln kann. Wenn du as Buur losgeihst un köffst di hunnert Treckers op een Slag un giffst keen Olen t´rügg, geiht di dat ok so. Dor kannst mal fix hanneln.

De Inkoopspries vun en Möhl, mienwaegen de "Carter 25 KW Rotor", is 30.000 $. De Ünnernaehmer betahlt nu de Kosten för de Fundamenten, de Stromleitungen un dat Oprichden vun´e Windrööd un wat dor sunst noch so an bummeln deiht. Mag waesen, wat dor nochmal 20.000 $ to de´n Inkoopspries tokaamt. Dat is goot raeken. Denn sünd dat nu bilütten 50.000 $, de en Möhl kosten warrt, wenn se steiht.

   

bilütten sünd dat hier nu HSW 1000 un gröttern, en Carter 25 (aeroman) steiht noch bi de Husumer Seeslüüs

De Taehndokter nu, de tovael Stüern betahln mutt, de is de Investor. He köfft de Möhl vun de´n Ünnernaehmer för 80.000 $. Vun düssen "lütten" Ünnerscheed kann de Ünnernaehmer gans goot laeven. Dat gifft nu al Farmen güntsiets, dor staht 500 Stück op en Flach. Wenn´t Johr ´rüm is, wüllt se 5.000 Windrööd opbuut hebbn !

Woso is dat in´ Gang kamen ?

De Congreß hett to rechde Tiet oppaßt, un de Lüüd, de ehr Geld in alternative Energien anleggn wulln, gewaltige Stüervergünstigungen gaeven. In Californien seggt de Regeerung bet to 70% to. "Tax Credits" nöömt se dat in Amerika. De´n Stüervördeel hett de Staat nu al wedder ´rin, wieldat sovael verdeent warrt mit de´n Wind. Bavento sünd en groot Deel vun´e Arbeitslosen vun de Straat, de Lüttweertschop kümmt in´ Gang, un de Energieversorgung för tokamen Tieden is op´n gesunnen Weg un de prekaere Atomkraft kann t´rügg buut warrn. De Investor kriggt 80% vun´e Stromdracht, as sien Andeel, se kasseert güntsiets so um un bi 20 Penning för een Kilowattstünn. De Ünnernaehmer kriggt 10% un de Buur ok.

Wo is denn nu de Peerfoot bi düsse Saak ? Klaar, dat dor wat bi is. De Flünken sünd dat. Stell di vör, dor winken dusendfiefhunnert witte Flünken dör´nanner. Dat maakt di verbiestert bi´t Tokieken. - - Dat seggt wi. - - Man, de Buern, de Ünnernaehmer un de Buulüüd seggt, de winken uns fix Dollars tosaam. Wi möögt dat lieden.

Un wat maakt unse Regeerung ?

Also, unse Regeerung maakt eerstmal Foffteihn. Strom ut Wind is för uns noch garkeen Thema. Wi hebbt Energie noog. Dat kannst an "Growian" sehn, wo fixmal 100.000.000 DM vun uns´ Stüergeller "unbruukbor" maakt worrn ! Dor kunnst bummelig 800 Carter 25 Möhlen vun opstelln un "melken" ! - - Wat de Bööm sik so sachten afmell´n wüllt, hebbt de hogen Herrn sachts ok al mal höört, un af un an kiekt se ok mal ´rin na´n Woold, man dat langt denn ok wedder för´n Tiet. Dat anner Lüüd al garkeen gesunne Bööm mehr kenn´ in ehr´n Woold un ok nich mehr all de Deerten un wat dor fröher noch all wassen daeh, dat is ehr to wiet weg. Dat malöört ja blots dor achtern an´e Grens. Wat geiht uns dat an.

Man, Energie ut Wind herstellt, "is clean", as de Amerikaners seggt. Dat maakt keen Schiet in Luft un Water un ok keen Larm mehr, so as fröher. Wenn bi uns in´ Norden eerst de Dannbööm un Ulmen, un denn de Eeken un Bööken, un denn all de Annern so sachten wegblievt, sodenn is dat to laat. Denn kümmt dat Land achterna, un denn sünd mal wedder de Buern anschaeten. Wenn buten keen Halm mehr wassen kann, bruukt wi uns keen Koppwehdaag to maken ! ?

Mi schall dat mal verlangen, wat unse Regeerung oder unse Baenkers, vellicht ok de Dokters un Afkaten oder de Buern sülm sik wat infalln laten. Vellicht wieldat se Geld bruken köönt, so as in´e Vereenigte Staaten, oder blots wieldat se Spaaß hebbt an´t Överlaeven ? !

Luise Junge, 1983 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 1995

torügg in de´n Saatmaand

Kieken Se sik ok geern mal um bi www.wind-energie.de