De Uniform is All´ns !

To de´n "Hauptmann von Köpenick" hett Zuckmayer "ein deutsches Märchen" seggt un dat dorum, wieldat bi uns jümmer de Uniform Recht kriegen deiht, gans egåål, wokeen dor instickt.

Jüßt dat heff ik mål belaevt, wenn ok mit´n anner Stück vun Zuckmayer, mit "Des Teufels General". Ik spael de´n Harras in dit Stück, de´n Generål, woll achtigmål, - - in Dithmarschen seggt wi tachentigmål. Een kann sik dat an fief Finger aftell´n, wat dat för´n Reiserie mit sik bring´n daeh. De´n eenen Åvend hier, de´n Annern dor. Verquer dör´t hele Land.

Ik harr dit eewige Ut-de´n-Kuffer-laeven düchtig satt. Un mål - - dat weer woll in Husum - - heff ik een över´n Döst drunken. Ik keem taemlich luut, as so´n Gröhlbüdel op´n Båhnhoff an. Dorbi leep ik twee Schandarms vun´e Båhn liek in de Mööt. De hebbt mi foorts arreteert un hebbt mi glieks nå ehr Statschoon mitnåhmen. Dor setten se mi in´e Eck, smeten mien Kuffer op´n Disch un saen: "Machen Sie ihn auf !" Ik daeh dat, denn he weer nich toslåten. Båvenop leeg en Photo vun mi as Generål. - - Un nu kunnst du wat belaeven !

De Schandarms ballern de Hacken tosååm, as Blitz un Dunner un ståmern: "Entschuldigen Sie, Herr General ! Wir konnten ja nicht wissen ! Wir bringen Sie selbstverständlich in Ihren Zug ! Bitte, kommen Sie, Herr General !"

Ausnüchtern unter Polizeischutz

H U S U M ( t e p )

166 Menschen haben im vergangenen Jahr bis zu zwei

Nächte in einer von vier Gewahrsamszellen der Husumer

Polizeistation verbracht. Rund 70 Prozent von ihnen wur-

den zur Ausnüchterung eingeliefert. . . . . 1. Lokalseite

Ivo Brååk, 1906 bet 1991 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2002

M ü t z e n k o p p

Ik weet wat´n Mütz ut´n Minschen måken kann, denn ik heff´n Mützenkopp. Åch, Se meen´, wieldat mi de Håår all utgåhn sünd? Nae, ik heff ok al´n Mützenkopp hatt, as de Balbeer mit de Nivelleerscheer in mien Håår ´rümmåracht hett. Man, nu is dat dor båven glatt, as´n Kinnermoors.

Wies mi, woan´s du op´n Kopp utsühst, un ik segg di, wokeen du büst ! En Minsch, de sik de påår Spiern, de he noch hett, över de´n blanken Kopp striegelt, vellicht noch anbackt mit Håårwåter, de´n troo ik nich över´n Weg. De möök doch uns all un sik sülm vör, wat he nich so sien will, as he is. Un denn de Bang, wat em de Pracht vun de´n blanken Kopp weiht ! Sodenn süht he jå ut, as so´n "Ersatzhippie".

Un denn de welk, bi de de Baskenmütz afsluut´n Ledderrand hebbn mutt ! Dat is de Typ: "Verkappter, schikanöser Unteroffizier": De achter´n Postschalter, un wenn du denn dien Formulår nich richtig utfüllt hest, oha, oha ! Oder de Anner, de´n de Fellmütz nich grootnoog sien kann. Wat de´n dat woll griesmuult, wat de Tschacko ut´e Mood kåmen is.

As ik vör luder Pubertät nich vun´ Speegel wegkeem un ik mien legendeer Håårpracht jümmers noch eenst t´rechtlegg´n daeh, dor wörr mi seggt: Dat keem nich dorop an, wat´n Minsch op´n Kopp harr, sondern wat dor binn´wennig in weer.

  De mit de Tellermütz un dat vaele Gold op de´n Mützenschirm op, . . . dor fallt mi in, as ik noch to See fåhrt bün, dor heff ik´n Kåptein hatt, de sien Mütz nich droog. De´n "Kåptein" mußt du in´e Knåken hebb´n, hett he seggt, dat mußt du vun Natur ut sien. Wokeen dor´n Mütz för bruukt, dat´s keen Kåptein.

In uns´ Tiet, wo jå vael vermengeleert warrt, alleen dör dat vaele Reisen un denn dat Feernsehn, dor kümmt jå all´ns dör´neen. Ik segg jå al gårnix mehr.

Fröher heff ik jå so´n Minschen, de´n ik wiet in´t Binn´land mit de Prinz-Heinrich-Mütz dreep, op Platt ansnackt. Nae, mååk ik nich mehr. Ik verfeer mi ok nich mehr, wenn mi een mit so´n Zippelmütz, as se de Skifåhrers draegen, op Platt ansnackt, statts in Jodeldüütsch. Ik bün jå al sowat vun tolerant worrn !
  Blots mit de Båseballmütz ! Dat is jå as so´n Süük. Nae, in´e Stååten, dor lååt se ! Man an´e Oostsee un denn vellicht noch in´ Winter un denn mit mehr Gold, as jed´een Commander. Man goot, dat welk vörn oder achtern noch so´n Luftfinster hebbt, dor kann dat denn noch´n baeten afdünsen, wat se in´ Kopp hebb´n.

´keen weet, vellicht warrt een´ Dåågs ok güntsiets vun Åfrikå de Tropenhelm Mood. - - Denn mutt ik mi umstell´n. Mit mien Mütz? nae, mit mien Snack ! Jümmers, wenn mi in´ Düüstern un bi steernklåår Waeder twüschen Saßnitz un Suhl ´n PKW in´e Mööt kümmt, de sien ganse Flååg vun acht Lüchtens anmååkt hett, segg ik: Wedder een mit´n Båseballmütz.

Un wenn dat ok so utsüht, as wenn disse Lüüd de heele Strååt höört, nütz je nix - - dor mööt wi dör !

Klaus Meyer, 1990 - överdrågen in Europlatt vun Peter Kollund, Rosendåhl 2002

torügg in de´n Lentmaand