Sommerdeern

Jüßt vör de Döör, in Nåver sien Gåårn,
glieks achtern Waepeldoorntuun,
sitt op´e Wisch en puusbacken Deern
mang Gras un gaele Sünn´blöömsteern.

Hett´n Gesicht as en smucke Prinzeß,
gollen Håår as en Königskroon,
de lütte, söte Plappersnuut
süht liek as´n rosåroot Appel ut. -

Se schuult över´n Knick, se wenkt un se kickt,
streckt ehr Arms tohööcht un lacht,
hoog båven in´ Boomtoppen sitt´
lüttje Vågels un lacht liesen mit. -

Larken singen, trileert, jubileert,
wiel buten de Sommerdag blöht . . .
Mien lütt Deern mit lüchten Ogen
dröömt ünner´n hogen Haewenbågen . . .

Maennichmål danst se de´n Padd henlang,
Bööm un Büsch nickkoppt bikant.
Wo se ok geiht - wo se sik dreiht
en sachten Wind ehr Krüllhåår verweiht.

Wieldes de Wind bunte Blomen küßt,
treckt wittblaue Wulken an´ Haewen,
hüppt Sünnstråhlen vun Boom to Boom:
"Wååk op, wååk op - ut Schadden un Droom !"

Lieselotte Gorsolke-Hameister, 1983 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2003

Wenn ik mål in de´n Haewen kååm,

steiht Petrus vör de groten Döörn,
fååt mi bi de Hand un snackt mit mi:
"Nu gåh man ´rin - HE luurt op di !"
Oha, denn mutt ik jå nå vörn . . .

Wenn he denn glieks so frågen deiht:
"Büst´ åårtig west, nerrn op de Eer ?"
nickköpp ik - denk heel sacht un lies:
"Åch, Petrus du, mååk mi mål wies -
wennehr ik mål en Engel weer !" - -

He snackt je geern - de ole Mann,
sodenn seggt he: "Mien leve Deern . . ."
Wat he bito all´ns waeten will -
vertell ik nich - swieg lever still,
sünst weiht je glieks de Wind vun vörn.

Verflix, de Düwel - disse Hinkepoot
huukt achtern bi de swatte Nacht . . .
Mit´nmål sett he sik gau in Draff.
Iiwo, de weet vun nix wat af -
de dore Keerl - spijöökt un lacht !

Man, Gott sien Urdeel is gerecht . . .
HE böört tohööcht mien hangen Kopp:
"Bruukst nix as reine Wåhrheit segg´n,
hest nich lang Tiet to överlegg´n !"
Foorts bün ik wedder båvenop . . .

Un wenn ik ins en Engel bün
un schall EM Raed un Antwoort ståhn,
warrt liekers mi üm´ Mååg so slecht -
woans kümmt een åhn Lögen t´recht ?

"Nu segg mi blots, wat schall ik dohn ?"

Lieselotte Gorsolke-Hameister, 1983 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2003

torügg in de´n Heumaand