Dat Dörp in Snee

 

Still as ünner´n warme Daek

liggt dat Dörp in weken Snee,

mang de Ellern slöppt de Baek,

ünner´t Ies de blanke See.

 
         
  Wicheln ståht in witte Håår,

spegelt slååprig all de Köpp,

all´ns is ruhig, koolt un klåår,

as de Dood, de eewig slöppt.

 
         
  Witt, so wiet de Ogen reckt,

nich een Laeven, nich een Luut;

blååg nå´n blågen Haewen treckt

sacht de Rook nå´n Snee herut.

 
         
  Ik müch slåpen, as de Boom,

sünner Weh un sünner Lust - -

doch dor treckt mi as in´ Droom

still de Rook to Huus.

 
         

Klaus Groth, 1819 bet 1899 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

uns´ lütt Dörp vun noorn

torügg in de Hoornung