Sankt Niklåås weer´n Seemann

En Schipp, dat seeg ik stampen
in düüster Winternacht.
Ut Sülver weern de Tampen,
ut Gold dat Roorhuusdack.
Vael dusend Licht´n brennten,
ik seeg de´n Stüürmann.
Do wüß ik, wat ik Wiehnacht
bi Mudder fiern kann.

Sankt Niklåås weer´n Seemann,
sien Leef güll Wind un See.
Un all´ Jåhr to Winterstiet
floog he milljon´ Miel´n wiet,
dör Storm un Well´n un Snee.
Sankt Niklåås weer´n Seemann,
as meist keen annern geef.
Sankt Niklåås, hölp uns wenn du kannst,
dör Klipp´n, Störm un bölk´n See;
hölp uns in Luuv un Lee.

Dat störm al meist twee Waeken,
de See güng hoog bi Nacht.
Ik wull al meist opgaeven,
ik stunn alleen op Wacht.
Do keem en Schipp anflegen,
ik seeg de´n Stüürmann.
Do wüß ik, wat ik Wiehnacht
bi Mudder fiern kann.

Sankt Niklåås weer´n Seemann,
sien Leef güll Wind un See.
Un all´ Jåhr to Winterstiet
floog he milljon´ Miel´n wiet,
dör Storm un Well´n un Snee.
Sankt Niklåås weer´n Seemann,
as meist keen annern geef.
Sankt Niklåås, hölp uns wenn du kannst,
dör Klipp´n, Störm un bölk´n See;
hölp uns in Luuv un Lee.

Finkwarder Spaeldael, 1993 - överdrågen in Europlatt vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

PS. De Finkwarder Spaeldael worr 1906 op Vadders´ Fischaewer HF 125

vun Johann Kinau alias Gorch Fock, de´n weltbekannten Dichtersmann grünndt.

Dat hett mi Hilde Hudemann ut HH-Neemöhlen in een vun ehr feine Böker verråden.

torügg in de´n Naewelmaand