Bi uns an´ Diek

Wenn mi mål so een frågen deiht:
"Wonaem büst du geboorn ?"
Dor naem de hogen Eeken ståht,
dor naem de Möhlenflünken gåht,
dor naem de groten Wischen liggt,
de Karktoorn wiet nå See ´rut kickt, - - -
dor in de een lütt Kååt.

Wenn mi mål so een frågen deiht:
"Naem stammt dien Öllern her ?"
Mien Vadder is an´ Diek geboorn
un hett de halve Welt befohrn,
hett fischt un seilt bet an sien Dood.
Mien Mudder keem vun´ grönen Soot,
kunn lachen un kunn spåårn.

Wenn mi mål so een frågen deiht:
"Wat wåhnt dor an´s för Lüüd ?"
Dor wåhnt so welk mit helle Håår,
mit blaue Ogen, fast un klåår,
de wieder nix as Plattdüütsch snackt
un noch ehr´n eegen Klöben backt.
Süh, so´n Åårt Lüüd wåhnt dor.

Un wenn he mi denn frågen deiht:
"Wat heet denn düt lütt Dörp ?"
Dat is keen Dörp, dat is en Riek,
is Sünn- un Wunnerland togliek,
un hett ok wieder gårkeen Nååm,
keen eegen Flagg un all so´n Krååm, - - -
heet blots "bi uns an´ Diek".

Rudolf Kinau, 1887 bet 1975 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1995

t´rügg in de Stöövkist

PS. kieken Se okmål, wat de Quickborn-Verlag vun Meister Rudolf Kinau to vertelln weet,

ünner www.quickborn-verlag.de/