Pidder Lyng

De Våågt vun Tondern, Henning Poggwisch,
ballert de Fuust op de´n Eekendisch:
"Vundååg seil ik sülm ´röver nå Sylt
un håål mi, wat se betåhlen schüllt !
Krieg ik de´n Büdel mit Geld nich tofåten,
schüllt se jemehr Naesen un Ohren mi låten,
un ik fleit op dat Woort:

Lever doot, as Slååv."

Vun Hoot to Foot in Platten snallt
steiht grimmig, de Fuust üm dat Iesen krallt,
an Deck vörn de Eddelmann, achter em röögt
Jörn sik, de Pååp, he kiemlacht vergnöögt.
He schüert sik de Hann´, duuknackig, scheel:
"Hölp ik de´n Poggwisch, krieg ik ok sachs mien Deel,
in´e Mutt dat Woort:

Lever doot, as Slååv."

De´n Kurs op Hörnum seilt se afstaed,
Aewers mit Bottvolk staekt mit in See,
de Kielaewer gnååstert rammhart op de´n Sand,
de Våågt un de Pååp sett de´n Foot an Land.
Un achter de Beid´n mit Hallo un Bewehr
treckt jåågtrietens de Knechten vun´e Ledd´r:
Nu mööt uns´ , Freesen:

Lever doot, as Slååv !

Gau hebbt se dat Huus vörhand ümkrinkt,
Pidder Lyng denkt verbååst, wat de em woll bringt.
De Våågt un Jörn, de Beid´n man alleen,
sett över´n Drüssel ´rindöns de Been.
De´n langen Pidder sien Jungvolk sitt
jüßt bi to aeten. Nu gaev ik keen Plitt,
nu mött em Pidder:

Lever doot, as Slååv !

De Våågt, de grööt em, brösig un breet,
de Pååp will vörbringen, sien christlich Leed.
De Våågt nümmt spietsch de Kapp vun dat Hööft:
"Ji harrn woll sach noch en baeten töövt
mit ju Gefraet. Vun´n Disch mit dat Dook,
nu her mit dat Geld ! Mien Woort is keen Smook,
keen Smook as ju´s:

Lever doot, as Slååv !"

Do kümmt Pidder piel tohööcht as´n Boom:
"Henning Poggwisch, hool mi dien Wöör in Toom !
Wi weern all uns´ Dååg al vun Stüern frie,
dat quaelt uns en Dreck, paßt di dat ni´!
Seil af mit dien Slåådootbröderschop !
Nix hest du to föddern, nich een lütt Happ´!
Un dat Woort blifft mien Woort:

Lever doot, as Slååv !"

"Rappmuul !" blafft em de Våågt butt an,
un de Kopp blüüst em op, de´n Iesenmann:
"Du settst di ni´ eher an de´n Gröönkohlpott,
as bet mi dat Geld hier liggt op´n Dutt !"
De Pååp swiestert: "Dullkopp, foorts nümmst dat t´rügg !"
Un verkrüppt sik achter de´n iesern Rügg.
Hool fast, Mann, hool fast:

Lever doot, as Slååv !

Pidder Lyng gluupt as dull un steiht un steiht.
Henning Poggwisch driest an de´n Disch ´rangeiht.
He speet in de´n dampen Kohl em ´rin:
"Nu ´ran an de´n Trog, du Swien, hau in !"
Un he will sien Lüüd buten Döör ´rinropen,
de all op de Luer ståht, dicht tohopen.
Dor dröhnt dat vun binn´:

"Lever doot, as Slååv !"

Een Jump, man een, un gluupsch fååt he to,
an de´n Pott töög Pidder de´n Eddelmann do,
he stuukt em de´n Kopp ´rin, he stuukt em dål
bet he stickt is, verreckt in de´n gåårhitten Kohl.
Denn lett he em los, un sien Roop is to höörn
överluut, överut dörch Wann´ un Döörn,
dat bååsig Woort:

"Lever doot, as Slååv !"

De Pååp sackt üm, as döösig un doof,
´rindöns stött dullhåår de Knechtschop
Dör´t Spaet jåågt se Pidder un klöövt em de´n Kopp,
denn sett se de´n roden Håhn em op.
Pidder Lyng man, eher dat is heel mit em all,
röppt luuthals noch mål, as he starven schall
sien Bååskeerlwoort:

"Lever doot, as Slååv !"

Detlef vun Liliencron, 1844 bet 1909 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Lentmaand

PS. Wenn du kieken wullt, wo Pidder Lyng ok to Huus is, so besöök mål de noordfreeschen Halligen, oder kiek mål ´rin bi

http://www.halligen.de/