Gorm Grymme
     
Gorm Grymme sitt in de´n Königssåål,
oolt as en steenoolt Eek.
Thyrå Dånebod reckt de´n Baeker em,
ehr Håår is lang un week.
Veeh(F)   Ur
"Wo blifft Harde Knut, mien best´ Söhn?"
Ool Gorm, Thyrå Dånebod fröög.
Thyrå Dånebod sleit de Ogen dål:
"Ik weet woll, ´keen he söcht."
Thor   Åse
"Harde Knut, de is nich dien beste Söhn,
Harl´d Blåågtaehn is dien Best !"
Gorm Grymme stökert dat Füer tohööcht,
in de´n Disch stött he dat Meß:
Reis   Kåhn
"De mi anseggt, wo he vundåågen is,
Harde Knut, de´n staek ik doot !
Harl´d smaert mi Smolt achter´t Ohr
as du, Thyrå Dånebod !"
Hågel   Noot
Söven Dråken ruust dör de Limfjordbucht,
naegen Dråken jem in´e Mööt.
Knut liggt, en Eschergeer in´e Bost,
Harl´d Blåågtaehn bi de Fööt. - -
Ies   Esch(AE)
Thyrå Dånebod vör Gorm Grymme steiht:
"Twee Håvken hebbt sik stött.
De Griese beet de´n Witten doot,
de Witte is verblöddt !"
Poort   Elch(Z)
Thyrå Dånebod vör Gorm Grymme steiht,
he söcht nix in ehr Wöör:
"Twee Dråken hebbt sik rammt in´e Bucht,
Een kreeg de´n Annern möör !"
Sünn   Tyr
Thyrå Dånebod vör Gorm Grymme steiht,
swart klöört, swart as de Såål.
Do stött Gorm banghaft baevern ut:
"Knut is´t, de´n Heel sik håål !"
Bark   Peerd
"Du sülvst, du sülvst alleen hest´ seggt,
keen anner", Thyrå pråhl,
Ool Gorm, de´n blifft dat Hart boots ståhn,
de steenoolt Eek is dål.
Lauch   Ool

Albert Mähl, 1893 bet 1970 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1995

torügg in de´n Lentmaand