Nix as düt !

Wenn ik mi mål wat wünschen schull,
ik wünsch mi nix as düt:
Noch eenmål wedder Kind to waen,
heel tutig, dumm un lütt.

Un denn -- wenn´t Hilligåvend warrt --
so in de Schummeree
gans still in uns´ lütt Döns to ståhn,
bi Mudder an´e Schört.

Un noch mål sehn, wat Licht um Licht
sien Schien nå båven smitt,
un all´ns wat bunt in´ Dannboom hangt,
dat lücht un blaenkert mit.

Un noch mål rüken, wenn an´t Füer
so´n lütten Danntill swaelt.
Un noch mål luustern, wo dat klingt,
wenn uns´ lütt Spaeldoos spaelt.

Un noch mål, wenn dat buten kloppt,
so gans vull Bang un Freud
mien lütt Gebaed dör´t Halslock quaeln,--
so gau un goot as´t geiht.

Un denn dor ståhn mit´n Fatt vull Nööt
un mit so´n hitten Kopp:
"Oh, Mudder, Vadder, kiek doch mål !
Liggt noch wat båven op !"

Dat is mien Wünschen Jåhr för Jåhr:
Noch eenmål wedder t´rügg
in´t schöne stille Kinnerland,
in´t Land vull luder Glück !

Ik weet, uns´Herrgott gifft mi´t nich.
Man, een Deel weet ik wiß:
Dat sik mien Jung dat jüßtso wünscht,
wenn he mål sowiet is.

Rudolf Kinau, 1887 bet 1975 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1995

torügg in de´n Christmaand