De Niklaas kümmt !

"Mi is´t egaal, ik gah nu to Bett", sae Vadder. Hojahn noch mal un maak de Slaapkamerdöör achter sik to. "So is dat recht. He bringt de´n Tüderkraam in´ Gang, un ik sitt dor nu mit an !" schell Mudder in´ Still´n.

Wat weer passeert ? Vadder harr de Göörn to Bett schüücht: "Nu man to Puuch mit ju, anners is de Niklaas noch vör ju dor !" Un denn gung de Frageree ja los: "wonaem kümmt he denn eegentlich her ? Wo süht he denn ut ? Hebbt ji em al mal sehn ? Hebbt ji ju Schöh denn ok vör´t Finster stellt ?" - - Un se harrn stamert, all´e Beid´: "Nae, nae - - se harrn em sülm ok noch nich sehn. Aver Oma, de wüß dor mehr vun af. Oma nööm em ok de´n Sünnerklaas. Bi ehr to Huus weer dat so begaeng."

man goot de Fööt sünd nich to sehn   "Ach, Oma harr em sehn ?" De Kinner stunn de Mund wiet apen. "Un denn, wat weet ji noch vun em ?" - - "He - - he is´n ool´n Mann un hett´n witten Baart - - ja, jüßtso as de Wiehnachtsmann . . ." - - "Un´ roden Mantel an un Staeveln ok ?" - - Ach, wat weern de Göörn klook !

"Naja, de rode Mantel, dat weer nich so wiß, man Staeveln, Staeveln droog he wiß. He keem ja ut de´n kolen Woold un dor leeg Snee . . ." Dat harr wat duert, bet de Kinner all ehr Fragen an de´n Mann/Fru bröcht harrn. De Öllern stunn de Sweet vör´n Kopp.

Un nu legen de Göörn to Bett un gruuveln un dachen garnich an Slapen. Se wulln de´n Niklaas sehn. Egaal, wo lang dat duer, bet he keem. "He mag dat garnich hebb´n, wenn de Kinner waken sünd", so harr Mudder dat versöcht. - - "Ach, wi doht, as wenn wi slapen." - - Na, dat kunn en Theater gaeven !

De Schöh, se stunn´ all de Reeg lang op´e Finsterbank. Harr ok nix nütt, wat Vadder sae: "De Schöh stellt man in´e Wahnstuuv op. Dor kennt de Niklaas sik sachts baeter ut." - - "Nae, nae, de harrn verlaeden Johr ok in´e Kinnerstuuv stahn, dor müssen se nu wedder hen. Anners funn de Niklaas se wollmööglich nich."

Man, Vadder gung to Bett un Mudder tööv. So faken se ok na de Döör ´rinschuul, de Kinner harrn de Ogen apen: "Kümmt he, Mudder, is de Niklaas dor ?" Op´t lets worr Mudder dat leed. An´ Niklaasdag stunn´ de Kinner mit de Höhner op; dat Söötkraam muß hüüt noch in´e Schöh !

So gung se denn na ehr Kamer un söch sik ole Kledaasch. De lange Mantel un de griese Hoot, dat kunn woll gahn. En Baart ? Denn müß de Mantelkraag hoog. Se tüder noch´n baeten ´rüm, denn weer se utstaffeert. Haal sik de Schokoladenkringel un Kindjeeskoken ut dat Kökenschapp un slieker in de Kinnerstuuv. Keen Kinnerogen waak ? Dat leet nich so. Weer all´ns musenstill. ´n Lücht bruuk Mudder nich. De Döör na de Döns en lütt Splaet apen, dat schull woll gahn. - - "Gottloff", dach Mudder achterna, "wat de´n "echten" Niklaas woll ok dat Hart puckert harr ?!"

De´n anner´n Morrn weer dat´n Gesnater: De Kinner harrn de´n Niklaas sehn ! "Nae, so as Oma dat vertellt harr, so seeg he garnich ut. Aver ´n ool´n Mann, dat weer he west. Blots mit de Staeveln, dat weer wat gediegen ! Dor buten wo he herkeem leeg doch Snee, un de ool Niklaas, de harr Puuschtüffeln an ? ? ?"

Hilda Kühl, 1979 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 2001

torügg in de´n Christmaand