Mit RDS ünnerwaegens

Fröher weer dat jå heel eenfach mit so´n Rådio oder Autorådio. Mit de´n hannigen linken Dreihknoop gung dat Rådio an un kunnst ok glieks luut oder liesen instell´n, jüßtso as di dat topaß weer. Op de anner Siet, mit de´n hannigen rechden Dreihknoop, kunnst di de´n Senner utsöken. Dat gung dotiet ok meisto nå Gehöör, denn op de lütt Skåla kunnst de´n Wieser kuum gewåhr warrn.

Hüüt nu bün ik meistiets mit mien lütt "groten" AtoZ ünnerwaegens, keem de ut Europå, müß he eegens "Åthos" heten. Åver dat is so´n lustigen japånschen Minivan, ik glööf meist, de warrt in Süüdkoreå mååkt. Mit so´n neemoodsch Rådio ut Chinå oder Taiwån. Dat hett blots noch lüttje Knööp to´n drücken, geiht all´ns automåtisch, steiht JVC an, wat woll sovael heet as janz vun cülm. Åvers, ehr di dormit utkennst, muß du eerstmål 175 Sieden Gebruuksanwiesung studeern. To´n Glück denn åver man blots de Fiefundörtig op Düütsch. De Annern sünd meent för Franzosen, Briten, Sweden un Polen in jemehr Språåk.

De rechde Tiet bi de Digitålklock, de kreeg ik sodennig al an de´n eersten Dag instellt, un dat Afspiekern vun de Foffteihn Senners weer denn nå goot een Waek ok t´recht. Åver nu wåhr di, wenn ik nu mit een vun de lütt Knööp en Rådiosenner utsöök, so wiest mi dat Display de Nååm vun de´n Senner ! To´n Bispill NDR INFO oder DELTA oder R5H. Dat mååkt dat överkloke RDS mööglich, wat woll Radio-Data-System heten deiht. Un dormit noch nich noog, bringt so´n Senner een vun de ååsigen Verkehrsnårichden, sodennig warrt de Toon automåtisch wat luder stellt, dormit du ok jo de Wichtigkeit klook kriggst. Wenn to´n Bispill weddermål de Höhenkontroll de foffte Tunnelröhr ünner de Elv låhm leggt hett, wobi ik mien lütt "groten" AtoZ so suutje op´e B200 vun Husum nå Glücksborg stüer.

Doch tomehrs höör ik NDR I 5H, wo dat all Naeslang heet: "NDR I Welle Nord, in Schleswig-Holstein zu Hause". Åver dat is woll blots so´n Pharisaersnack, denn foorts achternå geiht dat meist mit Musik vun Mendocino över Acapulco nå de´n witten Strand vun Rhodos oder Playa blanca bi Nacht oder so, åver recht selten, wat du mål´n fein Leed vun uns´ smucke Wåterkanten to höörn kriggst, wenn dat nich jüßt Mååndag oder Friegdag is, oder går all veerteihn Dååg mål.

Mit uns´ düer Gemå-Grüschen bzw. -Cent warrn blots de Eenen fett mååkt, de Annern gåht leer ut - åver vertell doch mål !

ut Noordfreeslann vun Peter Kollund, Rosendåhl 2004 in Europlatt

torügg in de´n Maimaand

PS. Wokeen nu noch wat unglöövsch is,
de kann jå mål sülm bi de´n NDR inkieken oder virtuell:

www.ndr.de/wellenord