Dat Löperspill

Wenn to Vörjohr de Sünn wat höger keem, sodenn kemen de Kinner, groot un lütt, mit ehr Löper op´e Strååt oder op´n Schoolhoff. Dat keem meist as so´n Süük över uns. Jedeen harr denn so´n Pååß mit Löper bi sik, oder ok blots´n påår in´e Büxentasch. Wi harrn för de Löpers en ool, stoppten Strümp vun Vadder sien Utrangeerten, de jümmers länger wörr, je vuller he worr.

För een Penn kreeg man dotiet teihn Löper. Dor wi åvers meist keen Geld harrn, hebbt wi uns sülm Löpers mååkt, de åver keeneen geern hebben wull. An´ Grasweg hebbt wi uns Lehm ut de Lehmkuhl ´rutpuult un de lütten Klüten twüschen beide Hann´ rollt un glieks weer wedder en Löper fardig. Op´n Brett hebbt wi ehr denn in´e Sünn to´n Drögen leggt. Wenn se fein dröög weern, hebbt wi ehr in de´n Büdel mit de blanken, köfften Löpers mischt un so full dat ok wieder gårnich op.

Güntsiet, an´e Eck vun de´n Kraußplatz, hebbt wi denn mit Löpers spaelt. Dor worr en lüttje Kuhl in de´n gladden Grund mååkt un vun wieden worr versöcht, de Löper in de Kuhl to smieten. Dat weer gårnich so eenfach, dor ´rintodråpen. Rings um de lütt Kuhl legen nu all de Löpers, de nich ´rinkullert weern. Wokeen dat Glück harr, de mehrsten Löper in´e Kuhl to smieten, de kunn nu mit de´n krumm Wiesfinger versöken, de annern Löpers in de Kuhl to stöten. Wenn he oder se ehr all ´rinkreeg, kunn se oder he de Kuhl leer måken, sünst keem de Nächst an´e Reeg, bet een dat schafft harr un denn mit sien vull´n Löperbüdel afhaute.

Eenige Jungs harrn ok schöönbunt, dörchsichdige Glaslöper, de kunn´ wi uns åver nich leisten. Teihn Penn koßt bi Fru Oldenborg in´e Howaldtstrååt so en Glaslöper. Ik heff bi en goot Spill mål bannigvael ut´e Kuhl ´rutkraegen un de dornå glieks för twee oder dree Glaslöper intuuscht. Teihn Löper för een Glaslöper weer dotiet de Dåågeskurs.

Op fasten Steengrund, wenn keen Kuhl to måken weer, dennso nehm´ wi uns en Pappkarton, in de´n wi en groot un en lütt Lock ´rinsneeden. Wokeen in dat groot Lock dreep, kunn noch dreemål smieten, ´keen in dat lütt Lock ´rindreep, de kunn all Löper, de vör´n Karton legen opsammeln un denn kunn dat Spill wedder vun vörn losgåhn.

Löper, Picker, Murmel, Klicker, Schusser.

Dat weer åver ok maennigmål en graesig Spael; de Groten kunn´ jå vael baeter dråpen, as wi Lütten mit uns´ korte Arms un hebbt uns gau all uns´ Löper afnåhm. Wi weern denn an´t Brülln, wenn wi mit de´n lerrigen Löperpååß nå Huus keem´.

Uns´ Vadder hett uns åver jümmer wedder mit een Penn utholpen, un so kunn´ wi uns de´n annern Dag nochmål teihn Löper köpen. "Wenn ji mehr Löpers hebb´n wüllt", sae he, "dennso gåht man wedder nå de Lehmkuhl un backt ju sülm welk !"

Hein Blomberg 1915 bet 2001 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2003

torügg in de´n Oostermaand