Ut mien Kinnertiet

Deep ut mien Kinnertiet waßt vör mi op en schuulig Dörpstaed,

kuschelt sik dicht an de´n Woold, Wischen un Nöötknicks ümbi.

Eschenbööm ruuschelt un Pappeln, vun wiether grummelt de Oostsee;

halvluut höör ik´t man noch, avers doch düütlich un klaar.

Weg vun de Landstraat un Larm ligg´n de Hüüs un Katen in´t Gröne;

Hoff Jörtle bi Treia um 1980

fief, söß sünd´t ja man blots, Glücksland is´t aver för mi. - -

Heimat weer mi dit dröömelig Nest mang Eken un Böken;

Utpuust höllt hier de Tiet . . . hett dat ok jümmers al dahn.

Meist as en Moderarm reckt sik de Baerbööm un toornhoge Pappeln

över de ole Kapell, över dat lütt Schoolhuus bito.

"Söventeihnhunnert un tweeunveertig" lücht´ stolt vun de´n Gaevel;

Roos lacht bi Roos an de Wand, sommerdaags, oh wat en Pracht !

Döör bi Schwabstedt

Fackwarkkaten mit swart-bruun Staenners un wittkalkte Tafeln

drückt sik dicht an´e Kark, liek as de Küken dat maakt.

Schrumpelige Fruuns un Mannslüüd, so witt vun Haar as in´ Märken,

sünnt sik bi´t Stift vör de Döör, klöönt vun de ooltgode Tiet.

Lustigen Snicksnack ut Grootvadders Jungstiet summt Moder-Greten

sinnig ehr Lüttvolk vör, wippwappt dorto mit de´n Foot.

All´e Tiet weer dat hier so . . . dreehunnert Johr liggt de groot Steen al

bi de Ekenholtbank, kiekt de lütt Katen in´t Feld. - -

Golddroßel

Vörjohr, Maidag un Pingsten . . . all ´rut ut de Stuven un Kamern !

Gröön sünd de Gaarn un de Wisch, Vagels singt hell in dat Holt. - -

Sülm hölpt sik dat Landgöör un jankt nich na Himphamp un Saken,

düür in de Koop un naasten twei, as se de Stadtladens füllt.

Lehmlöcker giff´t ja op´n Dörpen, de Baeken, en Fischdiek, de Sandbarg !

Holtstöck laevert de Knick, Blomen un Strüüschen de Wisch. - -

Wehlig Spaelstünnmackers mit Flünken, op twee Been un veer Been

findt sik in Huus un in Stall, snötert un kakelt ümbi.

Muschkatt

Kinner un Katten un all so´n Kruuptüüch höört jümmers tosaam,

föhrt en Laeven för sik, riek an hartensdeep Höög.

Kinnerjohrn op´n Dörp, op´n Buernhoff, oh wat en Quickborn !

Hoffstaed un Gaarn un de Feller . . . överall Frieheit un Laeven.

Jümmers giff´t Nee´s to sehn: in´ Peerstall, de Loh un de Schüün.

"Kiek doch ! An Naver sien Wisch buut al de Heister sien Nest !"

Raegent dat dull un de Stadtkinner pliert heel wrantig dör´t Finster,

heet dat op´n Dörpen vergnöögt: "Gau, loopt wi dal na de Baek !"

Slüsen warrt afdämmt, en Watermöhl buut mit´n Haven för de Schaep. - -

Sünnschien un Raegen . . . eendohn, Langewiel giff´t ni´ op´n Land.

Petrus sien Wunnerbrügg

Baarbeent un strümpsockt, op Holtschoh, in Klotzen un waterdicht Staeveln - -

jümmers findt sik en Spaaß, wischenlangs oder bi´t Huus. - -

Johr löppt op Johr in de Welt, un de Göörn warrt grötter un klöker.

Schoolgahn ok heet dat op´n Lann´: "Merrn in uns´ Herrgott sien Gaarn !"

Över dat Laesen, dat Raeken un Schrieven warrt nümmers vergaeten,

wat en lütt Kinnerhart höögt: Singen un Dansen in´ Krink. - -

Truuschüllig larmt bi de Kinnergill Fleuten un Trummeln;

Blomen in´t Haar, an de Bost juucht de lütt Deerns över´t Feld.

Avends in´e Kroog wat en Trippeln, en Högen un Lachen !

"Lieschen, noch en Schottschen mit mi ? Schenk di mien Marmels dorför."

Dansen un Springen, ut Hartenslust ! Ringrieden un Vagelgill op´n Dörpen.

Grootvadder hett so al sweut, as he sik Grootmoder nehm. - -

Vael noch an Höög un Belaeven waßt op, wenn de Sommer in´t Land stiggt:

Dat Heu liggt in´t Fack, dat Koorn is riep, för de Aarn warrt dankt to Kark.

Appelgaarn, Wischen un Feller . . . överall frie is dat Spael.

Baern un Plumm´ schüddelt de Groten, de Lütten de´n Draken hoolt.

Brummelbaern waßt an´ Wall, Nööt schenkt uns de Knick. - -

Wenn mit de dalsacken Sünn de Schummerstünn lang warrt,

kaamt de Lantüchten to Gang: Lücht treckt bi Lücht langs de Straat.

Fladdermüüs jaagt as´n Spöök mang Ruuschelpappeln un Linn´bööm;

FladdermuusFladdermuus

Lüchtsaevers glemmert in´t Gras, Poggenvolk blarrquarkt in´t Reet.

Liesen un lomig sackt dat al düüster op Hüser un Katen,

Nachtwaechter singsang to Puuch, wat in´t Dörp sik noch röögt.

Winterdaag staht vör de Döör; de Harvststörm hebbt sik woll utbruust,

still warrt dat nu över´t Land, Wischen un Woold sackt in´ Slaap.

Hulla, de gode Fru, deckt över all´ns ehr sneewitte Laken.

Blomen un Bööm slaapt deep un richt sik op´t tokamen Vörjohr;

Kreih un Dacklünk alleen fleegt vör de Poort noch ümbi. - -

Jung-Snee in´t Dörp ! Wat en Höög ! "Gau de´n Slaeden vun´ Böhn !"

"Hinnerk, de Möhlndiek höllt ! Nu loopt wi Striedschoh tohopen !"

Wiehnacht, du hillige Tiet vull Märken, vull Singen un Klingen !

Danntwieg´ glööst in´ Aven, na Paepernööt rüükt all de Köken.

Blots vun Kindjees noch, vun Rupert, de´n Wiehnachtsmann, plötert de Lütten.

weerst ok aartig ?

Peer un Köh in´e Stall markt ok de Juultiet, de Twölften. - -

Ooltjohrsavend kümmt ´ran, nu sünd de Jungs ni´ to hooln;

"utkleedt" treckt se dör´t Dörp, Rummelpottleder waakt op.

Scheten un Knall´n, Rötern un Ballern drifft ´rut nu dat Ooltjohr,

Klockenklang hoog vun de Kark lüüdt de´n Neejohrsdag in.

Klaus Witt, 1890 bet 1964 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 1997

torügg in de´n Heumaand