Mien Kanårienvågel

"Man, Hinnerk, ik gråleer di ok, harrst jå Geburtsdag, nich ?" reep Jonny. "Hest düchtig fiert ?"

"Nå jå", winkt Hinnerk af. He verstunn de´n Wink mit´n Tuunpåhl. "Man, kumm doch mål ´rüm - - nå Fieråvend. För di heff ik jümmer een ståhn !"

"Weet ik doch ! - - Wat hest du denn to´n Geburtsdag kraegen, vun dien Fru ?" wull Jonny waeten un dach an Ünnerbüxen un Strümp.

Hinnerk smuustergrien: "Du, Jonny, dor kummst du nie op - - en Kanårienvågel !"

mien Pikachu   "Dunnerlüttjen - - wat wullt du dor denn mit, Hinnerk ?"

"Wat ik dormit will ? De Vågel schall mi wat vörsing´n. Siet de Kinner ut´n Huus sünd, is dat reinweg to still bi uns. Jå, un denn snack ik mit dat Deert."

"Snacken ? Mit´n Kanårienvågel ? - - Jå, wenn dat en Papagei weer, nich ?" schüddkopp Jonny. "Du, ik harr mål een vun . . ."

Man, Hinnerk leet em gårnich utsnacken, he reep: "Mien Hansi is so klook, de snackt ok mit mi. Un ik kann em förwiß verståhn !"

"Man, du tüünst jå, Hinnerk !" reep Jonny vergrellt. "En Kanårienvågel is doch keen Papagei ! Du weeßt doch, mien Lorå, de ik mål mitbröcht heff vun . . ."

Hinnerk höör gårnich hen, he sae: "Mien Kanårienvågel kann mi ok råden, wat ik dohn schall, wenn ik åvends nå Huus kååm !"

"So ?" reep Jonny füünsch. "Seggt he di, du schaßt in´ Gåårn gåhn un ümgråven oder dien Fru bi´n Afwasch hölpen ?"

"Åch wat, Hansi is doch mien Fründ, wat denkst du denn !"

"Nå, denn verklåår mi dat doch mål, Hinnerk ! Jå, gans fröher harr ik mål´n Papagei. Coco, harr ik vun mien eerste Reis ut . . ."

"Jonny, paß op: Ik kååm nå Huus, hang mien Mütz an´ Någel, treck mien Schoh ut un gåh in´e Stuuv", sae Hinnerk.

"Un dor is dien Fru, nich ?" nickopp Jonny.

"Åch wat, mien Kanårienvågel ! Ik lach em an. He plinkert mi to un denn . ."

"Seggst du to dien Fru "Goden Åvend", Elså, wo geiht di dat, mien Deern ?"

"Åch wat, - - Elså steiht in´e Köök, mutt mi doch wat Deftigs op´n Disch bring´n. Ik segg to Hansi: Kumm her, mien söten Vågel. - - Un dat deiht he denn ok", vertell Hinnerk.

"Un denn ?" froog Jonny.

Denn segg ik: "Hansi, nu wüllt wi uns dat gemöötlich måken, un du vertellst mi wat, jå ?"

"Man, du tüünst, Hinnerk. Jå, wenn ik noch an Kiki denken doh, de´n Papagei vun mien tweete Reis, du, de kunn . . ."

"Jonny, glööf mi dat, - - wenn ik mien Kanårienvågel frågen doh: Hansi, segg mål, wat schall ik vunåvend smöken ? Sigarr, Sigarett, Piep, - - denn seggt he . . "

"Åch, du Grootmuul, Hinnerk !"

"Nae nae, Jonny, denn seggt he: Piep !" un dat is Plattdüütsch !

Erikå Täuber, 1977 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1996

torügg in de´n Au´stmaand

PS. Åver wat heet hier Piep: Wenn mien "Pikachu" mi morrns wat vörsingt, denn kannst de´n NDR vergaeten.