An Klaus Groth

Uns´ Tiet hett gårkeen Tiet ! dat stååkt un drååvt
man jümmerto - - - ´keen is opstunns nich gau ?
Bi Nacht un Dag warrt schachert, grååvt un slååvt.

"Geld is de Losung." Jedeen röögt de Mau
un pliert un sinnt op Rieksmark un Dukåten - - -
de Mammon mååkt de´n Minschen bannig slau.

Seht wi nu, Meister Groth, dien Dohn un Låten,
wat schüllt wi seggn ? Büst woll en snååkschen Mann
un keeneen kann dien Wies verståhn un fåten.

Lachst mål verleeft uns´ ole Moder an,
de plattdüütsch Språåk, un stråkels ehr de Backen
un fååts ehr üm un trocks ehr an di ´ran

un mååkst ehr bååsig smuck vun Kopp to Hacken !
Un nu se dorstunn, still, as weer se Bruut,
laeds du dien langen Arm ehr üm de´n Nacken.

Du fiechelst mit ehr ´rüm, saest lies un luut
ehr wat in´t Ohr - - - Herr Gott, de ole Dååm
seeg op´n mål heel jung un kraegel ut !

Se fååt di üm, un åhn sik vael to schååm´n,
hüpp se un danst op slanke, flinke Been,
oh, wunnerschöön - - - un weer noch güstern låhm !

Un drullig weer´t, di sülven antosehn:
Du freust di as en Kind, söchst an de´n Haewen,
in Feld un Woold nå Parl un Eddelsteen.

Un nich för di - - - ehr wullst du all´ns gaeven,
un harrst di sülven gans un går vergaeten,
se weer dien Een un All, dien Glück un Laeven.

So hest du Johr op Johr bi ehr dor saeten,
un wat se weent un lacht un dacht un dåhn,
markst du di all un geevst dat uns to waeten.

Do froog man sik: ´keen kann de´n Mann verståhn ?
Un hödd de Schååp un Göös, he harr dat lichter !
Dat´s keen Partie för em, ik leet ehr gåhn !

De hoogdüütsch Süster muul un mååk Gesichter,
lütt Aschenbrödel åver lach vergnöögt,
du weerst ehr Fründ, ehr Maerkenprinz un Dichter.

Wat in uns´ Volk sik deep in Harten röögt,
wat noch keen Woort funn, all´ns, wat verborgen,
wat uns den Moot steilt, wat de´n Nacken böögt,

uns´ Droom un Leef un Glück, de bangen Sorgen,
dat all´ns hest du luut un liesen sungn - - -
so singt dat ut´n Woold an´ Vörjohrsmorgen !

Uns´ Modersprååk - - - ´keen hett dat Schicksåål dwung´n ?
Süht al in wiede Feern ehr Åvendroot,
mål kümmt en Tiet, denn is ehr Luut verklungn.

Dien Quickborn blifft, denn in sien klåre Floot
liggt uns´ ool Modersprååk, ehr Kranz un Kroon - - -
wenn´t Åvend warrt, is düt woll, Meister Groth,

mehr as Dukåten, is de hööchste Lohn.

to´n 24. April 1889

Johann Hinrich Fehrs, 1838 bet 1916 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1998

t´rügg in de Stöövkist

PS. besöök ok mål de´n groten Meister Joh. Hinrich Fehrs vun Möhlnbarbek ünner

http://www.fehrsgilde.de/