V ö r j o h r s t i e t

Hüüt stråhlt de Welt ut blanke Ogen,

de Sünn lacht hell un klåår un warm;

allöverall is Glück un Fraeden,

as weer de Welt åhn Striet un Larm.

Wat weiht de Luft so week un lau,

wat steiht de Haewen hüüt so blau !

Kastangelblöh

Hüüt is de Welt vull Lust un Lachen,

en Leed klingt ut´n Kastangelboom;

düt is keen Dag to´n Trübsål blåsen,

nu lååt man Sorg un Plågen roh´n.

Smuck ståht de Bööm in´t junge Gröön,

wat singt de Vågels hüüt so schöön !

Rapsfeld bi Rosendåhl

Dat gröönt un blöht an alle Ecken,

nu hett de Welt en Festkleed an;

´keen hüüt en muulsch Gesicht deiht måken,

dor is miendååg keen Hölp mehr an.

So´n Dag, de mååkt uns´ Seel heel rein,

wat rüükt de gael Raps hüüt so fein !

Hans Hansen, Palmus 1901 bet 1989 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Oostermaand

Besöken Se doch ok mål dat smucke Arboretum bi Ellerhoop neeg bi Elmshorn-Tornesch oder virtuell: www.arboretum-ellerhoop.de/