Worüm de Hahns kreiht

Een Morgen, vör Sünnopgang keem de Voß in´ Wiemen un wull sik´n Hahn to´n Fröhstück haaln. He puul an de Stalldöör ´rüm, un kreeg ehr ok richtig noog op. Dor seten de Höhner op´n Stang, een bi´n anner, schöön moi rund, un slepen. Man, jüßt nu müß de Hahn opwaken. He seeg de´n Voß, flöög gau ´rut un schreeg för dull: "Eveillez ! Eveillez !" - - Denn´t weer´n franzööschen Hahn.

De Voß löppt achter de´n Hahn ´ran, "wullt du still waesen", tuschel he un wull em dootbieten. Aver de Hahn flöög op´t Huus un schreeg noch duller. Do keem de Sünn miteens ´rut, un möök all´ns hell. Un do kreeg de Voß dat mit de Angst un kneep ut, vördat de Hunn´ nu opwaken.

De Hahn flöög vun´t Dack ´rünner, pluuster sik bannig op un nehm de´n Snavel hoog un denn so ´rin na sien Höhner: "Se schulln man gau ´rutkaam´, un sik dat ankieken, he harr dat maakt, dat de Sünn opgahn weer !" De Höhner fung´n je nu an to kakeln, wat ehr Hahn för´n düchdigen Keerl weer ! Un denn gung´n se op Naverschop un sludern dat överall ´rüm.

Un dor weern Mecklenbörger Höhner, de saen to ehr´n Hahn: "Wat de ool welsche Piepmatz kann, dat kannst du doch ok !" - "Ja", seggt de Hahn, "morrn warr ik em dat wiesen, de´n Muskant de´n !" As he opwaakt de´n anner´n Morgen, weer de Franzoos al bi un schreeg sien "Eveillez !" Aver de Sünn keem nich. Do füng de Mecklenbörger an mit sien depen Baß: "Herut mit diii !" Un do keem de Sünn ´rut.

  "Na", fröög de Mecklenbörger mit scheven Kopp dörch de Plankenritz, "wat seggst nu, du ole Kakelkreih ?" De Franzoos aver flöög mit de Flünken un blarr, he harr dat maakt, dat de Sünn ´rutkeem. He harr dor je ok mit mang kreiht. Do worr de Mecklenbörger füünsch, flöög batz över de Plank: "Tööf, du verdreihte Lögensteert !" De Beiden kregen sik düchtig in de Feddern. De Mecklenbörger reet de´n Franzoos de´n halven Steert ut.

Do hebbt de Höhner vun de´n Mecklenbörger Hahn sik bannig höögt, sünd loslopen un hebbt dat överall vertellt: Ehr Hahn harr dat maakt, dat de Sünn opgeiht, un de´n welschen Flunkervagel harr he de´n helen Steert utraeten. As dat nu de Latienschen un Hollandschen un Daenschen un all de annern Höhner op de Naverschop höörn daehn, do strieden se ehr´e Hahns op, se schulln ok mal wiesen, wat se de Sünn ´rutkreih´n kunn´. De´n annern Morgen weer dat en dull´n Spektakel ! Bi de´n Larm keem de Sünn ´rut, sachen un sinnig, un se lach hell op, as se all de Hahns seeg, elkeen op sien Meßhümpel.

Aver de Hahns kregen sik je nu dat Strieden. Jedereen glööf, he harr dat maakt, dat de Sünn opgüng. Un de Höhner weern jümmer mit ehr´n Hahn. Vun de Tiet an is dat so: Wenn sik twee Hahns draapt, sodenn schimpt se sik un tarrt sik in de Feddern. Un jeden Morgen kreiht se de Sünn ´rut. De Lütten kriescht ok al mit, dat is nu woll´n Arvfaehler. - - Wullt dat nich glöven, denn muß mal fröh opstahn !

De´n Voß aver hett dat all´ns nix utmaakt, de is vun do af avends kamen.

Paul Schurek, 1890 bet 1962 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 1996

Kattuhl un Håhn

En Uhl seet in uns´ Ellernbusch
un harr sik gans verkråpen;
se drusel sachen vör sik hen,
een Oog weer to, - - een åpen.

Uns´ Håhn flöög op de´n hogen Tuun,
daeh as en Pfau sik dreihen,
slöög mit de Flünken op un dål
un füng luut an to kreihen:

"Du ole, griese Nachtgespenst,
wat hest du hier to huken,
wat wullt du denn op unsen Hoff,
büst doch to nix to bruken."

De Uhl keek fråågwies nå de´n Håhn:
"Hest du hier dat Regeeren ?
Mit dien grootspoorig Wichtigdohn
kannst mi nich imponeeren.

Lååt man dat lude Kreihen nå
un perr mål baeten liesen;
wat ik to nix to bruken bün,
dat mußt du eerst bewiesen."

Wat een is weert un wat ok nich,
dor lett sik vael an dreihen:
"De bunten Feddern mååkt dat nich,
ok nich dat lude Kreihen !"

Hans Hansen-Palmus, 1901 bet 1989 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Au´stmaand