Håål ´röver !

He weer jüßt fartig mit´e School, weer grååd eerst 17 worrn.

He wåhn op en Hallig, de heet Lüttmoor.

He sae: "De Hallig is to lütt - - ik will ´rut in de Welt.

Nå´t Fastland will ik ´rövergåhn,

dor krieg ik vael mehr Geld."

As he vun´e Hallig gung, worr em dat Hart so swåår.

Doch sae he sik: "De Tiet löppt gau

un Wiehnacht is bald dor.

An Hilligåvend bün ik t´rügg un fier mit all tosååm.

Denn bliev ik hier för all´e Tiet,

will nümmers mehr weggåhn."

 

Op´t Fastland - - wiet vun sien Tohuus - - fung he´n Arbeit an.

He weer an´t Warken Dag för Dag, de hele Sommer lang.

Doch glücklich kunn he hier nich warrn,

em gefull dat eenfach nich.

"Wenn doch blots eerst wedder Wiehnacht weer,

denn geiht dat gau torügg."

Un nå de´n Harvst, to Wiehnachtstiet, kunn he denn endlich los,

un dach de hele Weg torügg blots an sien Öllernhuus.

Doch as he denn an´ Håven keem,

dor weer keen Schipp to sehn.

"Håål ´röver !" reep he jümmerto, doch keeneen kunn em höörn.

GodewinD, 1992 - överdrågen in Europlatt vun Peter Kollund, Rosendåhl 2001

torügg in de´n Christmaand

PS: Heel bekannt sünd de Deerns un Jungs mit ehr grootåårtige Wiehnachtskonzerten

hier an de Noordseeküst, oder ünner http:www.godewind.de/