Hamborger Jung

Hamborger Jung: gåh in de Welt, lehr Ing´lsch un verdeen di Geld,

söök di de besten Happen ut un slååg de Annern op de Snuut !

Paß op de´n K´neel un dreih nich bi: di köönt se all´, versteihst du mi ?

Spael jümmer lever Herr as Knecht: de Båås is, de hett jümmer Recht.

Hool vull dien Seils, lååt weih´n dien Flagg: segg de Chinesen "Goden Dag",

gåh geern mål op de Tigerjagd, nümm geern mål Mexico in Pacht,

stieg nå de Pyramiden ´rop, stell de Molucken op de´n Kopp,

kööp bi de Lappen Tråån un Smaer, verkööp de Inkas Kööm un Beer,

prööf de´n Passåt un de´n Monsun, scheet Krokodil´n in Kamerun,

smöök geern mål´n Piep vull Opium, snack geern mål´n Zulukaffer dumm,

box geern mål mit en Irischman un plant di mål op´n Ätna hen,

mååk geern mål Orangutans tamm, ried geern mål Guanakos låhm,

söök Diamanten in Süüdwest un freu di, wenn du welk funn´ hest,

nümm mål en Geisha op de´n Schoot, hau mål en Schock Moskitos doot,

ståh geern mål båven op de Råh, besöök in Persien ok de´n Schah,

krüüz um Kaphoorn un warr nich bang, ok nich vör´n grote Riesenslang,

drink geern mål söten Xereswien, slååp geern mål ünner Palmen in,

mååk mit de Türken di bekannt, gåh geern mål in Newjork an Land,

dans mit de Yankees Ingl´sch Jeck: dat gifft dien Schipp noch lang keen Leck.

Man, dat hool fast in Storm un Dååk: dien ole nedderdüütsche Språåk !

Un wenn du Oost un Süüd un West bekaeken un beråken hest,

denn kumm bi Dågen wedder t´rügg nå Jungfernstieg un Lombardsbrügg,

nå Reeperbåhn un Hoppenmark, nå Micheeli- un Kath´rinenkark,

un söök di hier (dat deihst ok geern ?) en söte Hanseåtendeern !

Un denn, mien Jung, hool geern mål stopp un drück ehr geern mål Eenen op !

Gorch? Fock, 1880 bet 1916 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

Kiek ok mål bi Helge Påhl in Hamborg vörbi http://www.platt-online.de/index.html

ünner plattdüütsche Literatur warrst düchtig klook, wokeen Gorch? Fock weer.

PS. Nu warrt de Nååm "Gorch? Fock" bi uns tomehrst jümmer op sien indüütschte, hoogdüütsche Åårt utspråken, sonnerlich wenn´t um dat feine Schoolschipp geiht. De Nååm driggt dat Seilschipp jå to Ehrn vun de´n Plattmåten Johann Kinau alias Gorch? Fock.

Mi dücht åver, wenn ik nu op Platt de´n Vörnååm ok so döösig utspraeken doh, sodenn warrt dat "Artistenplatt" ! Nå de Maneer vun "Computer-Bild" müß dat heten ? spraek: "Tschorsch", oder ?

Hamborger Jung un Deern

An de Eck sleiht´n Jung mit´n Trünnelband,
in de anner Hand ´n Botterbroot mit Kees;
wenn he blots nich mit de Been in´ Tüdel kümmt,
un dor liggt he ok al lang op de Naes !
Un he rasselt mit´n Dassel op´n Kantsteen,
un he bitt sik gans gehörig op de Tung.
As he opsteiht, seggt he: "Hett nich weh dåhn !"
"Dat is´n Klacks för so´n Hamborger Jung."

An de Eck steiht´n Deern mit´n Eierkorf,
in de anner Hand ´n grote Buddel Rum;
wenn se blots nich mit de Eier op dat Plååster sleiht,
un dor seggt dat ok al lang "bum - bum !"
Un se smitt de Eier un de´n Rum tosååm´,
un seggt: "So´n Eiergrog heff ik geern !"
As se opsteiht, seggt se: "Hett nich weh dåhn !"
"Dat is´n Klacks för so´n Hamborger Deern."

Jochen Wiegandt, 1998 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2001

torügg in de´n Heumaand