In de Wisch

Lark In de Wisch,
mang de Büsch,
mang de Hümpels vun Hau,
oh, wat schöön,
oh, wat gröön !
Un de Haewen, wat blau !
Wo du geihst,
wo du steihst,
wat dat laevt, wat dat lacht !
oh, wat bunt
op´n Grund !
Un en Pracht ! Wat en Pracht !
Wüppsteert
     
Iritsch Dör de Wulk
jåågt de Swulk,
un de Iritsch, de röppt;
un in´ Baek
platscht de Haek,
un dat Wåter, dat löppt;
un de Imm´
swarmt herüm,
un de Grashüpper springt;
un in Blööt
steiht dat Reet,
un de Larken, de singt.
Rookswulk
     
Lünk In de Wisch,
mang de Büsch,
mang de Hümpels vun Hau,
oh, wat schöön,
oh, wat gröön !
Un wo leeflich de Rauh !
Oh, wat vael,
root un gael,
blau un witt in de Feern !
Nix as Bloom´;
un in´ Boom
lett de Kuckuck sik höörn.
Böökfink
     
Amsel Ünner´n Tuun
kannst du ruhn,
brummt de Hummel in´t Moos;
hangt de Nööt,
vör de Fööt
waßt de Söötbloom un de Roos;
wat een Bett !
Oh, wat nett !
Över Blaeder un Blööm.
Ünner´n Tuun
kannst du ruhn,
kannst du dichten un drööm´.
Gaelgoos
     
Golddroßel Kååmt de Grill´n,
mußt se still´n !
Kååmt de Sorgen so swart,
gåh man ´rut,
deiht di gut,
smaedt di Bossen un Hart.
In de Wisch,
mang de Büsch,
mang de Hümpels vun Hau,
oh, wat schöön,
oh, wat gröön !
Kumm man gau. Kumm gau !
Nachtigall
     

Johann Meyer, 1829 bet 1904 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Oostermaand

PS. Wenn een mehr över uns´ schöne Natur waeten will, so kiek nå bi

http://nafoku.de/

smuck mååkt vun Sabine Jelinek , eenfach wunnerschöön.