D e W i n t e r

De Winter keem woll in de Nacht
heel liesen över´t Land
un hett mit all sien witte Pracht
de hele Welt tohangt.

Ik stapp heel sachten dör de´n Snee,
kiek mi verwunnert um.
Denn all´ns, wat ik nu vör mi seh,
dücht mi so anners, um un um.

Dat Dörp leeg so in Fraeden
heel still un deep,
´naem ´ans dat lude Laeven
dörch griese Stråten leep.

Stief un piel ståht dor op Wacht
de smucken, hogen Dann´,
as wußen se mit all ehr Pracht
rein gårnix antofang´n.

De annern Bööm ståht nåkelt dor,
verlåten un alleen.
Se kiekt so truurig gans un går,
as wenn se liesen ween´.

De Hüüsen groot, de Hüüsen siet,
de Finstern all so blank,
ståht oprangscheert op jed´een Siet
de hele Dörpstrååt lang.

Nu gåh ik nå de Wischen to.
Ik sett mi dor op´t Heck,
un mien Gedanken schick ik so
de´n wieden, wieden Weg.

De Alldag fallt mit all sien Noot
heel eenfach vun mi af.
Uns´ Herrgott hett de Welt doch goot
un vull vun Wunner schaff´.

Hans Moritzen, 1976 - överdrågen in Europlatt vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Hartmaand