De Ünnereerdschen treckt af

Dat weer laat in´ Harvst un düüster Nacht,
keen Glimm´ noch Schimmer weer to sehn.
Bi´t Fährhuus an de Eider sacht
höör man de´n Stroom vörövertehn.

Dat Water gluckert in de Deep,
de Wellen spööln op de´n Sand - -
Weer´t nich, as wenn´t "Haalöver !" reep ?
Wiether, vun Güntsiet över´n Strand ?

De Fährmann op de Hohner Fähr
richt in sien Bett sik över´t Enn
un luustert - - doch Minschen wenkt ni´mehr.
De Wildgöös, denkt he, treckt dorhen.

De Raegentüter un de Swaan,
keen Minsch, he weer denn op´e Flucht,
Wildvagels sünd´t, he kennt de´n Toon,
de wannert baven dör de Lucht.

Dor wannert se un roopt hendal:
"Haalöver !" klingt dat siet un wiet,
"Haalöver !" - - Höör ! Un noch eenmal !
Un jüßt, as keem´t vun günner Siet.

He richt sik nochmal op un höör:
Ja, Stimm´ as Vagels, fien un sacht,
vun wiet un siet, vun hen un her,
de repen as um Hölp bi Nacht.

Ok keem en Toon dor denn un wenn,
as vun de Fährglock över´n Stroom,
so sacht, as trocken Kinnerhann´
ahnmächtig an de´n Glockenboom.

Schull´t würklich waen ? - - He reep de´n Knecht:
"Stah op, stah op ! De Fährglock geiht !
Stah op un maak de Fähr torecht !
Wüllt sehn, wo laat noch wenken deiht !"

Un as de Beiden buten keem´
un över´n Stroom bi düüster Nacht - -
Wat weer´t een Schien ! Wat weer´t een Glimm´!
Wat weer´t een Lopen, still un sacht !

Glimmkruper op de´n gansen Strand ?
Irrlichten ? Segg, wat geiht dor vör ?
As Kinner höört se vun dat Land
"Haalöver !" dusendstimmig her.

Un as se landt, do drängt en Swarm
vun lüttje Lüüd sik op de Fähr,
en Lücht, en Bünnel ünner´n Arm,
bi jede Överfohrt noch mehr.

Un wenn se landt op´e anner Siet,
leggt jeder in de Büß sien Deut,
un över´t Feld hen, siet un wiet,
süht man de´n Trupp, de wieder geiht.

De Fährmann swiggt, de Knecht, de swiggt.
Se kennt de Lütten, de se laadt.
Do kümmt de Letsde mit en Lücht
un seggt: "De Ünnereerdschen gaht !"

"Uns´ Tiet is hen, uns´ Tiet is um,
dat Riek is ut, dat wi regeert !"
Un süh ! Se wannert still un stumm,
bet man nix wieder süht un höört.

De Fährmann stunn op´t düüster Feld,
as se verswunn´ in Nacht un Daak.
Harr he nich bor in´ Hann´ sien Geld,
he harr nich denken kunnt, he waak.

Keen Glimm´ un Schimmer weer to sehn,
dat Water glucker in de Deep.
Man höör de´n Stroom vörövertehn,
de Nachtwach ropen vun de Schaep.

So sünd de Ünnereerdschen gahn,
de lang, so lang as Minschen sünd,
se folgt, se brüüdt, se Godes dahn,
so Knecht as Magd, so Mann as Kind.

Keen Fährmann hett se wedder sehn,
keen Fohrmann je op Weg un Steg,
in´ Keller nich, nich op´n Böhn,
de Herr, de Fru, de Magd, de Knecht.

Man seggt: En Kind, dat bröch en Woort,
dat dreef se weg mit Sack un Pack,
"Christkindchen", seggt man dreef se fort,
dat nu de Kinner Wiehnacht maakt.

Un wenn man noch vun "Niß" vertellt,
un unse Kinner höört dat geern,
so is dat de Märkenwelt. - -
"Die Erde ist hinfort des Herrn."

Klaus Groth, 1819 bet 1899 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 1996

Fährmann, oh Fährmann . . .

Leggt sik de Naevel vun´ See över´n Diek, höört man:
"Fährmann, oh Fährmann, laat mi nich alleen;
haalöver, haalöver, will hier ni´ bliev´n !"

Jümmer bi Naevel, so segg´n hier de Lüüd, höört man:
"Fährmann, oh Fährmann, laat mi nich alleen;
haalöver, haalöver, will hier ni´ bliev´n !"

En Mann hett bi Naevel verirrt sik in´t Watt, un reep:
"Fährmann, oh Fährmann, laat mi nich alleen;
haalöver, haalöver, will hier ni´ bliev´n !"

Keeneen kunn em finn´, doch all kunn´ em höörn, he reep:
"Fährmann, oh Fährmann, laat mi nich alleen;
haalöver, haalöver, will hier ni´ bliev´n !"

Un geihst du bi Naevel hüüt dal na de Diek, höörst du:
"Fährmann, oh Fährmann, laat mi nich alleen;
haalöver, haalöver, will hier ni´ bliev´n !"
"Haalöver, haalöver, will hier ni´ bliev´n !"

GodewinD, 1999 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 2001

torügg in de Hoornung

PS. Wenn du nu ok mal so´n Fährmann bruukst, so kiek mal ´rin bi

www.faehre-pellworm.de oder www.wdr-wyk.de