De grote Brügg

Dor is en Water, lang un so breed. Op dat een´ Över snackt de Lüüd ´n anner Spraak as op dat anner Över. Un dat is ok´n annern König, de dor dat Segg´n hett. Nu is dat jümmer so waesen: Dat een´ Volk hett op dat anner Volk schimpt, dat geef keen Fründschop nich, leeg hebbt se sik ankaeken. Un faken harrn se Krieg tosaam.

Maaleens, do sae de König vun dat een´ Land: "Dat schall nu anners warrn ! Wi wüllt keen Striet nich mehr maken ! Wi sünd Minschen, uns´ Navers sünd Minschen !" Un he reep de´n klööksten Mann vun sien Land un sae to em, he schull ´n grote Brügg buun över dat Water. Un de Brügg schull free waesen för jedereen.

De kloke Mann güng bi to gruveln un to maeten un to teken. Dat schull ´n Wunnerwark warrn, as de Welt dat noch nich belaevt harr. Dat duur ok nich lang, do harr de kloke Mann sien Brügg to Papier. He reep sien Lüüd tosaam, dat weern vael hunnert. Un nu güng dat los.

Wat weer dat´n Arbeit ! Een Johr duur dat, do harrn se de Fundamenten leggt, dor op wussen starke Pielers. Un wedder weer´n Johr vergahn, dor stunn dat Gerüst. As de Miggelreems krabbeln de Minschen dor op ´rüm. Iesenbahns rumpeln dat Över lang, Krahndampers snöven op´t Water, un de Ribben vun dat Gerüst ut Stahl worrn hoogfiert un insett. Dat weer een Dampen un Snuven un Puckern un Hamern un Klingen ! - - Un - - nu - - is´t so wiet !

De kloke Mann steiht baven op de nee Brügg, sien Lüüd hett he na Huus schickt, heel alleen steiht he dor op de grote Brügg, leggt de Hann´ tosaam un seggt: "Mien König - - dat Wark is dahn !" - - Un kiek, is sien Oog nich natt?

De´n annern Dag, dor kummt dat Volk vun wiet un siet. Bunt vun Minschen is dat op beide Över, un op´t Water liggt Boot an Boot. Millionen Ogen kiekt op de grote Brügg. Wat is dat aver ok´n Wunnerwark ! En wieden Bagen spannt sik över´t Water. Stahlribben stütt sik aneenanner, draegt hoog baven de Straat. En brede Straat is dat, un Kunstwarken staht to beide Sieden. Bi de Pielers geiht se dör´n Riesendoor.

As´n Ries is de grote Brügg antokieken. Op beide Över steiht he mit starke Been, reckt de Arms ut na Noorn un Süüd un röppt: "Kaamt her, Minschen, kaamt her vun wiet ! Ik bün de Brügg ! Ik bün de Weg vun Volk to Volk ! Kaamt her, Minschenbröder !"

Un kiek: Nu kümmt de König vun´t een´ Land an in´ goll´n Waag. Un de König vun´t anner Land kummt ok an in´ goll´n Waag. Merrn op de Brügg, dor draapt se sik, dor stiegt se ut un fallt sik in´e Arms ! - - Do juvelt dat Volk vör Freud ! Un denn giff´t Musik un Dans de´n helen Dag.

Aver dat duur nich lang, do harr de een König mit de´n annern König Striet. ´n swattwitt Gespenst sleek dör dat een´ Land un tuschel: "Dat anner Volk hett Schuld ! Hett ju belagen, hett ju bedragen - - laat ju dat nich gefall´n !" - - n´ rootwitt Gespenst sleek dör dat anner Land: "De Annern hebbt Schuld ! Hebbt ju belagen, hebbt ju bedragen - - wüllt ji ju dat gefall´n laten?"

Luuster, wat schreet dat - -dor günt? - - "Krieg - - Krieg - - Kriiiiieg !"

Un de kloke Mann, de de grote Brügg buut hett, de mutt in´ Düüstern na´n König kamen. In´ Düüstern föhrt de Mann ´rut op´t Water - - an de´n een´ Pieler stüert he sien Boot. Dor ünnen in de´n Pieler, dor hett he´n Lock laten. ´n lütt Lock is dat man blots. In dat lütt Lock stickt he wat ´rin. - - Baevert de grote Brügg? Du kloke Mann, wat - - baevert - - dien - - Brügg - - liesen?

Nu steiht de kloke Mann an´t Över. Kiek - - is nich sien Oog wedder natt? Aver he ritt sik tosaam, un mit harde Stimm kommandeert he: "Herut, du Ries ! ´rut ut´n Lock !"

  Do is dat, as ritt de Eer op . . . ´rut schütt de Ries ut sien lütt Lock. Pielop sprütt he - - Rook breedt sik ut - - nu steiht he dor, reckt sien Arms, un Dunnerlachen baevert över de Eer hen ! Denn grippt he de wunnerbor Brügg in´e Ribben - - as Glas brickt dat twei ! Un he nümmt se as Krömel un smitt se wiet ´rut in´t Land ! Un de grote Straat - - un de schönen Kunstwarken dorop - - all´ns brickt he twei un smitt dat hoog in´e Luft ! Denn reckt he sik noch mal, un de beiden Pielers an´t Över - - so stolt hebbt se stahn mit ehr groot Faedensdoor - - rums, braekt se un stöövt ut´nanner !

Kiek, dor steiht he, de Ries ! Gries steiht he vör´n Haewen un höllt sik de´n Buuk vör Lachen ! "Ooooh - - ji Minschen - - ooooh ji Minschen - - ho ho hooo !" Hoog reckt he sik noch mal, denn sackt he tosaam, lett sik in´t Water plumpsen, un denn is he weg. - - Doodenstill is dat nu - - hett gau gahn - - Aver dat Bullerlachen, dat löppt noch wiethen över de Eer, un nu is dat, as kummt´ torügg as´n deep Stöhnen.

Kiek, de kloke Mann krüppt dor vörn ! Sinnig krüppt he an´t Över. Swart hangt dat braken Been in´t Water. Un de Wach´n, de gluckert ünn´ vörbi un tuschelt un föhlt dat: "Wat schall dat waesen?" Aver de Wach´n sünd vaelhunnertdusend Johr oolt, de raegt sik nich op.

Luuster - - dor achter - - Kanon´ - - höörst du?

Paul Schurek, 1890 bet 1962 - - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 2002

So stunn dat 1985 in uns´ Husumer Daagblatt !

Atomwaffen för 6000 Tweete Weltkriege anhüüpt !

De Punkt in´e Merrn symboliseert all de Bombenkraft in´ Tweeten Weltkrieg tosaam = 3 Megatünn.

De Krink links baven slütt 9 Megatünn Sprengkraft in, de Waffen vun een "Poseidon"-U-Boot.

All Grootstaeden vun´e nördl. Eer köönt mit 24 Megatünn vun een "Trident"-U-Boot doot maak warrn.

(ünnerste Krink)

PS. Leider bleef de Tiet do nich stahn, ik müch nich waeten, op wat vun Pulverfatt wi nu sitten?

torügg in de´n Lentmaand