Mien Wiehnachtsboom

De Haewen hangt bet op de Eer,

so blieswåår, deep un gries;

is wiet un siet keen Luut to höörn,

un boomstill steiht de Luft.

Sneeflocken fallt so week un lies;

vun´t Holt her krüppt de Nacht heran,

en Winternacht mit Küll un Ies.

De Snee leggt sik op Busch un Boom,

deckt sach´en all dat Griese to

un mååkt de Welt nu hell un witt,

gifft all´ns en smuck Fierkleed.

Ok de lütt Dannboom in uns´ Gåårn

höllt still un truu de Telgen hen;

he steiht, as weer he deep in´ Droom. - -

Fallt jümmers noch so week de Snee,

un morrn hebbt wi achter´t Huus

de´n allerschöönsten, - -


mien
Wiehnachtsboom !

Hans Hansen, Palmus 1901 bet 1989 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1997

torügg in de´n Christmaand