. . . . . . . Peter Kollund # Swesing - Båhnhoff 6 # 25866 Rosendåhl # de´n 05. 06. 2000 . . . . . . .
 

An dat Plattdüütsch Centrum

Lannesdeel Sleswig
to Hann´ Günter Fleskes
Flensborger Strååt 18

2 5 9 1 7 L E C K

 

Verehrte Günter Fleskes, moin moin.

Toeerst weer ik fein to waeg, as ik dat wåhr worr, wat nu Plattdüütsch ok mål in´ Landdag keem un as "Tålk op Platt" af un an mål in´t Feernsehn, un denn ok Plattdüütsche Centren, toeerst båven in Leck un wat låter ünn´ in Ratzeborg *) un nu ok de Opnåhm in´e EU-Chartå.

*) ok al in´t Internett, kiek mål in bi http://www.zfn-ratzeburg.de

Åver nu warrt mi meist bang, nu worr dor bats´n "Plattdüütsche Rååt" gründt, tomehrst vun hoogstudeerten "Pattdüütschen". De Schoolmeisters un de Pasters köönt jå vael mit ehr rhetorisch Handwark utbügeln, ok de Künstlers un de Moderåtor´n mit ehr Schauspaeleree. Wat besonners opfallig warrt bi de verlaeden "Tålk op Platt" - Sennung´n: Wenn liekers mål een mit sien reine Nåturplatt dörch de Vörutwåhl glitt, sodenn warrt "Gerlinde" gau hipp´lig un röppt nå Musik, oder "Falko" de Sleef, lenkt gau mit Buukdans oder Aetenmåken af. Een as "Klaus Meyer" warrt nichmål nöömt, schoonst jüßt he bi de´n "Hinstorff - Verlag" sien feine Böker mit achtersinnige Geschichden vun hüüt dor anbüdd.

Wenn nu de "Plattdüütsche Rååt" mit Düvelsknööf un so´n Hoogstudeerten dat "Plattdüütsche" in Flensborg nu op´n Weg drieven wüllt, sodenn glööf ik, warrt över kort oder lang dat "Artistenplatt" amtlich mååkt un Fritz Reuter sien "Eekboom" verleert sien smucke Gröön, warrt villicht denn so´n neemoodsch "Rooteek" ? ! Kieken Se sik blotsmål all de nee´n Böker an un besonners de Utwåhl vun de NDR - Böker "Vertell doch mål", dat süht meist so ut, as wenn dor besonners groot weert op "Artistenplatt" leggt warrt, oder speegelt dat blots de Jury wedder ? Fröher hebbt de kloken Slaumeiers extrå de hoogdüütsche Orthogråphie gaegenlööpig to dat urole Platt fastsett (dein, mein, sein), wat jå ok de Utlanners so´n Koppweh mååkt, de Hoogdüütsch bi uns lehrn wüllt, mit Plattdüütsch harrn de dat vael lichter. Hüüt gellt dat as fein "Plattdüütsch", wenn de Autor sien plattdüütsche Orthogråphie nå dat verdreihte Hoogdüütsch utricht, verkoopsgerecht, wieldat de Mehrtall jå doch Hoogdüütsch denkt.

Åver, dat paßt jå ok fein in unse verdreihte Welt vun hüüt. Dotiet, as de Eersten meen´, wat sik de Eer doch um´e Sünn dreiht, för de worr dat fåken bannig hitt. As nu körtens de åmerikånsche Båås "Clinton" hier in Düütschland vun unsen Båås "Schröder" as Europå-Gönner mit de´n Kårlspries ehrt worr, dor keem ik nu wedder in´t Gruuveln: Wieldat doch in Hannöver jüßt de groot "EXPO 2000" löppt, mit Utnåhm vun "Mac Donald" un "Coca Cola" åhn USÅ, åhn Kommentår ! Harr Bill Clinton nich wunnerbor mit sien nee "Rabauken - Afwehr - System" to dat EXPO-Themå "Minsch - Nåtur - Technik" paßt ? Ik glööf ok, dat Mangelproblem mit de Besökers weer denn baeter lopen. Kieken Se sik blotsmål uns´ Kinner an, de rennt as dull achter "Pokemons" un scheten as wild op "Moorhöhner", mi weer dat lever, de nehm´ sik mål de Wöörböker vun Sass un Gondesen to Hand.

Överhaupt warrt jå all´ns eenfacher, wenn nu all´ns virtuell aflöppt, sodenn geihst in dien "Scanner - Programm", klickst op speegeln un schoon is de verdreihte Welt wedder "normål", jedenfalls virtuell !

Frohe Pingst´n wünscht Peter Kollund in Europlatt.

t´rügg in de Stöövkist

Sprook un Språåk

Plattdüütsch hett en brede Palett. - - Wat gifft dat dor nich all´ns för Klöörspåken - - alleen de in de plattdüütsche Literatur: Mecklenbörger Landplatt, Finkwarder Fischerplatt, Ollnborger Handwarksplatt, Dithmarscher Buernplatt, Ammerlanner Törfstaekerplatt, Noordfreesche Inselplatt, Lünbörger Heidjerplatt, Bückebörger Jägerplatt, Braemer Håvenplatt, Lübscher Senåtsplatt, Warnmünner Oostseeplatt, Brårupper Angeliterplatt oder Flensborger Dokterplatt. Un dat is noch lang nich all´ns. Dat gifft noch vael, vael mehr.

De Een snackt so´n Plattdüütsch un de Anner snackt so´n Plattdüütsch. Åver se verståht sik alltosååm. Wat se nu ut Hamborg kååmt oder ut Språkebüll NF. Plattdüütsch hett brede Woddeln. De´n Hamborger versleiht dat af un to mol jichtenswenn de Sprook. Un de´n Språkebüller kann´t jichtenswenn mål de Språåk verslåhn. - - Wenn´t wieder nix is . . .

EXTRAPLATT vun Günther Petersen, 1990 - överdrågen in Europlatt vun Peter Kollund, 2006