An Theodor Storm

Dör de Gardien,

wenn morgens kümmt de eerste Schien,

dat Huus is still, de Stadt, de slöppt,

wietaf un swack en Huushåhn röppt;

du kannst dien Wandklock ticken höör´n,

en Wågen klötert in de Feern,

as wenn dien Hart noch slummern deiht - -

weer´t nich en Droßel, de dår fleut ?

Se is´t, de di nich slåpen leet:

"Höörst du denn gårnich ?" luut ehr Leed;

wenn dien Glück nich gans toschann´,

dien Lengen un Höpen all vundann´,

denn treckt di warm de Morgenschien
in´t Hart ´rin.

An Klaus Groth

Wenn´t Åvend warrt,

un still de Welt un still dat Hart;

wenn mööd op´t Knee di liggt de Hand

un ut dien Huusklock an de Wand

du höörst de´n Parpendikelslag,

de nich to Woort keem över Dag;

wenn´t Schummern in´e Ecken liggt

un buten al de Nachtswulk flüggt; - -

wenn denn noch eenmål kickt de Sünn

mit gollen Schien to´n Finster ´rin,

un eh´r de Slååp kümmt un de Nacht,

noch eenmål all´ns laevt un lacht, - -
wenn´t Åvend warrt.

1995 överdrågen vun Peter Kollund "ole Smaed" Swesing-Båhnhoff in Europlatt

t´rügg in de Stöövkist