S w e s i n g - A n h o o l

  De Welt is groot un åårtig wiet,
un wenn de Sünn schient, naehm di mål Tiet;
Swesing-Anhool liggt wunnerschöön,
dat is op Best vun´e Tog ut to sehn.
   
         
  Is dat Land hier ok arm un dröög,
so laeven de Lüüd doch lang un vergnöögt.
De Blick geiht wiet över Wischen un Köh,
tweemål gaevt se Melk, åvends un morrns heel fröh.
     
  Kåninken un Höhner gifft dat hier beid´,
ok Ådeboor op´t Dack mål steiht;
un jedereen sik freut,
wenn de lütt Håhn luut kreiht.
   
         
    Wullt di de Fööt en baeten verperrn,
denn löppst op Best de´n Båhnweg nå nerrn;
dor gifft dat en "Biotop" as man so seggt,
dat hett unse Börg´meester vun Mildstedt anleggt.
       
  Ok is Süderholt nich wiet vun uns weg,
dor hett de Båhn sogår en´ Steg.
Hier liggt för so maennig lütt Deern,
dat Påradies op´e Rügg vun Peern.
   
         
  Bet wieder langs, knapp an´e Båhn,
deiht en ool Huus mit´n nee Reetdack ståhn;
un achtern in´t Holt, kannst lopen as dull,
kannst sitten op en Bank, neeg an´e Kuul.
     
Wullt mål nå Husum, so is dat nich wiet,
mit Fohrrad man goot een Viddel Stünnstiet;
un perrst nochmål een Viddel Stünn to,
büst al an´e Diek un hest wedder Roh.
 
     
    Kümmst uns mål to besöken,
dörvst jo de Tog nich möten;
de fohrt dat hele Johr vörbi,
doch anhooln, - - - deiht de hier nie !
 

Peter Kollund, "ole Smaed" Swesing-Båhnhoff, 1994 in Europlatt

Version op Hoog

PS. Åver nu is Google-Earth hier in´e Provinz ok al recht wat baeter woorn.

t´rügg in de Stöövkist

PS. Kiek di ok geernmål de smucke Gemeen Mildstedt an, wo wi to Rosendåhl mit tohöörn oder virtuell: www.mildstedt.de/